Grootvee

Prevent Agri heeft hier voor uw sector praktische informatie op een rij gezet.

In enkele muisklikken vindt U belangrijke informatie (documenten, wetgeving, keuringen,...) die uw sector aanbelangt.

Vindt U niet wat U zoekt? Aarzel niet en stel uw vraag gerust via de Contactpagina

Personeel

Als Werknemer dient men, overeenkomstig zijn opleiding en instructies van de werkgever, zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en deze van de andere betrokkenen (collega's, derden,...)

Hiertoe moet hij:

 • Machines juist gebruiken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen juist gebruiken
 • Veiligheidsmaatregelen niet uitschakelen
 • Werkgever en Preventiedienst verwittigen van gevaar
 • Bijstand verlenen om veiligheid te verbeteren

Als Werkgever dient men van zijn kant te zorgen voor:

 • Onthaal van nieuwe werknemers
 • Informatie geven over risico's en preventiemaatregelen
 • Informatie geven over noodprocedures
 • Zorgen voor opleiding 
 • Rekening houden met de bekwaamheid van het personeelslid op het vlak van veiligheid en gezondheid, bij het toekennen van taken.
 • Het geven van passende instructies, verstaanbaar voor de werknemer
 • Erop toezien dat de welzijnsmaatregelen geen financiële lasten voor de werknemer met zich meebrengen.
Voorbeelddocumenten:

Meer info:

Brandbestrijding

Bedrijfsgebouwen dienen te voldoen aan brandvoorschriften. Specifiek inzake Veiligheid en Gezondheid zijn er regels voor ondermeer opslag van licht ontvlambare producten, (nood)uitgangen, brandbestrijdingsmiddelen, brandinstructies,...

Als werkgever dient men een brandbestrijdingsploeg op te richten en op te leiden, ongeacht het aantal werknemers men in dienst heeft.

In een kleine onderneming duidt men iemand aan die op de hoogte is van de situatie.

Maak een inventaris van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze dienen jaarlijks nagekeken te worden door een deskundig persoon. Men kan hiertoe een overeenkomst maken met de leverancier van de blustoestellen.

De goede werking van de noodverlichting dient U periodiek na te gaan.

Explosierisico's zijn er als er explosieve atmosferen kunnen ontstaan door gassen en dampen of door stof van brandbare materialen. (Vb. laadstations voor batterijen,...) Hier gelden de Europese richtlijnen inzake explosieveiligheid. (ATEX)

Maak een inventaris van de locaties/installaties waar er explosieve atmosferen kunnen zijn en welke voorzieningen aanwezig zijn inzake explosieveiligheid.

Meer info:

Fytolokaal

Zorg ervoor dat de stockage van de fytoprodukten die zich bevinden op het bedrijf voldoet aan de wettelijke basisvereisten

Zo dient er een controleregister bijgehouden te worden van alle in- en uitgaande producten. Dit dient minimaal 3 jaar bijgehouden te worden.
De producten dienen in hun oorspronkelijke verpakking gestockeerd te worden.
Van ieder product dient er een veiligheidsinformatiefiche beschikbaar te zijn.
Lege verpakkingen dienen bijgehouden te worden en worden ingezameld door Agrirecover.

De ruimte:

 • is uitsluitend bestemd voor het opslaan van bestrijdingsmiddelen
 • dient slotvast afgesloten te zijn
 • moet droog en goed onderhouden zijn
 • dient schoon te zijn
 • op de deur moet de vermelding 'vergif' en een doodshoofd voorkomen. Ook 'verboden toegang voor onbevoegden' en een geschikt gevarensymbool. Vermelding identiteit/contactgegevens en nummer van de Fytolicentie van de beheerder
 • dient doelmatig verlucht te worden
 • mag enkel betreden worden in bijzijn van een fytolicentiehouder P1, P2, of P3

In of nabij het lokaal:

 • moet voldoende en geschikte meet- en weegapparatuur aanwezig zijn
 • de ondergrond moet verhard zijn om 
 • de producten moeten ordelijk gestapeld zijn
 • vloeistoffen mogen niet boven poeders staan
 • voor vloeistoffen dient opvang voorzien te worden van lekkage
 • gemorste producten moet men onmiddellijk kunnen opruimen (borstel, vuilblik, zand)
 • er dient zich stromend water te bevinden in de buurt van het lokaal
 • er dient voldoende beschermkledij aanwezig te zijn in de buurt (laarzen, een overall, chemisch resistente handschoenen)
 • ook een ademhalingsmasker met een stoffilter en gas-en dampfilter (te herkennen aan de bruine rand) dient aanwezig te zijn. (niet in het lokaal!!) Bewaar dit masker in een afgesloten doos en kijk regelmatig na of de vervaldatum nog niet overschreden is.

Meer info:

Biociden

 

Wat?

De overkoepelende benaming van alle producten die gebruikt worden om schadeverwekkers te vernietigen of te bestrijden is pesticiden. Enerzijds zijn er de gewasbeschermingsmiddelen, die gebruikt worden om gewassen te beschermen. Anderzijds zijn er biociden. Die omvatten alle pesticiden die geen gewasbeschermingsmiddelen zijn. 

Biociden worden ingedeeld in producten voor een gesloten circuit en een open circuit. Producten met een hoog risico voor mens, dier of milieu zijn ingedeeld in het gesloten circuit. 

In België is elke verkoper en/of gebruiker van biociden die opgenomen zijn in het gesloten circuit sinds 20 mei 2016 verplicht om zich online te registreren.Voor deze producten is ook het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.

Op land- en tuinbouwbedrijven wordt frequent gebruik gemaakt van biociden, waarvan er ook heel wat behoren tot het gesloten circuit. Het gaat dan over ontsmettingsmiddelen (water, stallen, gebouwen, klein materiaal), rodenticiden (ratten- of muizenvergif), aanzuringsmiddelen voor water, reinigingsproducten voor melkinstallaties, klauwverzorgingsproducten, dipmiddelen en insectenbestrijdingsmiddelen voor stallen. Er zijn alternatieven beschikbaar die ingedeeld worden in het open circuit, maar dat is niet voor alle producten het geval.

Men dient ook op de hoogte te zijn van de regels inzake opslag, gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden getroffen bij ongevallen of vergiftigingen, …. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionelen.

De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte geeft aan of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.


Registratie.

De registratie kan alleen online en op basis van een e-mailadres. Per e-mailadres kan zich maar 1 gebruiker registreren. Aan een bedrijf kunnen wel meerdere gebruikers toegevoegd worden, maar die moeten telkens beschikken over een eigen e-mailadres. 

De online-registratie verloopt in meerdere stappen. Deze handleiding loodst je stap voor stap door de registratie.

Machines

Machines die een werkgever ter beschikking stelt van zijn werknemers, noemen we arbeidsmiddelen.

Deze dienen te voldoen aan bepaalde minimumvereisten. (KB) Machines die recent op de Europese markt werden gebracht, voldoen hieraan. Het CE-bewijs dient hierbij als bewijs.

Mobiele arbeidsmiddelen en hijs- of hefwerktuigen worden aanzien als gevaarlijk en vereisen bijkomende aandacht. Een opleiding en medisch toezicht van de bestuurders is hierbij nodig. Zij voeren namelijk een veiligheidsfunctie uit.

Arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte vormen een bijzondere categorie. Hieronder vallen onder meer stellingen en ladders.

Bij de aankoop van machines dient nagegaan te worden of er bijkomende vereisten zijn inzake veiligheid en gezondheid. Een machine mag pas gebruikt worden nadat deze indienst werd gesteld (door de Preventieadviseur). Er dienen ook instructies gegeven te worden aan de werknemers(s) inzake het gebruik ervan. (dmv een veiligheidsinstructiekaart)

Een inventaris van alle arbeidsmiddelen en de daarbij horende documenten dient aanwezig te zijn in de onderneming. Ieder arbeidsmiddel dient van een nummer voorzien te worden dat men ook op de machine zelf aanbrengt.

Indien er oude (van vòòr 1995) of niet conforme machines aanwezig zijn, is een verder nazicht nodig. Hiervoor kan men beroep doen op zijn Externe Dienst Preventie en Bescherming.

Meer info? KB Arbeidsmiddelen

Voorbeelddocumenten:

Keuringen

De diverse installaties en machines in een onderneming dienen periodiek gecontroleerd of gekeurd te worden.

Dit vergt een nauwgezette organisatie en opvolging.

Maak een inventaris van de keuringsplichtige installaties en machines. Hou de keuringsverslagen bij en volg dit nauwgezet op.

Ook de controles, uitgevoerd door een bevoegd persoon, dienen gepland en geregistreerd te worden.

Meer info:

EHBO

Iedere werkgever dient de nodige hulpverleners aan te duiden, het nodige EHBO-materiaal te voorzien en de hulpverlening te organiseren. Dit om de eerste hulp te kunnen bieden bij een slachtoffer van een ongeval of een persoon die onwel is geworden.

Voor een kleine onderneming duidt men minimaal één hulpverlener aan die een opleiding volgt van een halve dag inzake basiskennis EHBO. Deze opleiding dient 3-jaarlijks herhaald te worden.

De garantie dat een hulpverlener binnen een redelijke tijd (minder dan 3min.) bereikbaar is, moet aanwezig zijn. In veel gevallen zal men dus meer dan één hulpverlener moeten aanduiden.

Een hulpverlener dient gekend en bereikbaar te zijn bij het personeel en derden die in het bedrijf komen werken. De EH-regeling en -instructies worden best uitgehangen (instructiekaart) en meegedeeld aan alle nieuwe werknemers.

De hulpverlener dient de gevaarlijke producten en andere gevaren in het bedrijf te kennen en te weten wat er in geval van ongeval dient ondernomen te worden. Een EHBO-boekje (regels) dient voorhanden te zijn en door de hulpverlener gekend te zijn.

Er dient minimaal één EHBO-doos aanwezig te zijn met het nodige verzorgingsmateriaal. (ook in geval van werven op verplaatsing) Deze moet periodiek nagekeken en aangevuld te worden. Dit gebeurt best via een inventaris. Medicatie mag niet aanwezig zijn in de EHBO-doos aslook niet verstrekt worden door de hulpverlener.

Alle verzorgingen dienen genoteerd te worden in het EHBO-register.

Meer info

Voorbeelddocumenten:

PBM

De werkgever dient aan zijn werknemers de nodige werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden.

Voor kleinere ondernemingen kan dit een moeilijke opdracht zijn. Best wordt er een regeling opgesteld tussen werkgever(s) en werknemer(s).

Ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen door de werkgever bepaald en ter beschikking gesteld te worden.

Hou een inventaris bij van de beschikbare PBM's in de onderneming. Deze dienen eveneens te beantwoorden aan bepaalde Europese normen.

Het bepalen en aankopen van geschikte PBM's kan soms geadviseerd worden door de Preventieaviseur.

Bij courante PBM's (vb. veiligheidsschoenen, -brillen, handschoenen,...) is het belangrijk om de werknemers te betrekken en soms meerdere modellen te laten proberen.

Zorg voor de nodige controle en vervanging van PBM's die aan slijtage (Vb. veiligheidsschoenen) en verval (Vb. filter gelaatsmasker) onderhevig zijn.

Meer info:

Film: Weet jij hoe gevaarlijk mestgassen zijn? 

Film: Detectie van mestgassen