Over ons

Feiten

Het aantal arbeidsongevallen in de land- en tuinbouw bevindt zich dezer dagen nog steeds in het hoogste gedeelte van de ongevallenstatistieken. We staan op de derde plaats wat ongevallenrisico betreft. Ook het aantal beroepsziekten ligt in onze sectoren vrij hoog .

Een arbeidsongeval in de land- en tuinbouw heeft meestal zware gevolgen. Daarenboven geven sommige arbeidsomstandigheden aanleiding tot bepaalde symptomen op langere termijn (rugklachten, gewrichtsaandoeningen…)

Arbeidsongeschiktheid (al dan niet tijdelijk) en de materiële schade ten gevolge een arbeidsongeval hebben eveneens een grote financiële impact. Daarnaast zijn er ook gevolgen die niet enkel het slachtoffer betreffen maar eveneens de familie en zijn/haar omgeving.

 

"We staan op de derde plaats
wat ongevallenrisico betreft."

 

In tijden van duurzame land- en tuinbouw waar omgeving, voedselveiligheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel gedragen worden, zouden veiligheid en gezondheid van de werknemers en bedrijfsleiders niet mogen ontbreken. In de praktijk is hiervan tot op heden meestal weinig of niets te merken. Een gezonde en veilige werkomgeving zijn nochtans van niet te onderschatten belang!

De wet op welzijn- een hele boterham!

Er bestaat in België heel wat wetgeving aangaande veiligheid en gezondheid op het werk. Jammer genoeg is deze regelgeving niet altijd even duidelijk en vlot toegankelijk!

Nochtans dient elke werkgever in zijn onderneming een beleid uit te bouwen inzake het welzijn van zijn werknemers met als doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Daartoe dient hij preventieve maatregelen te bepalen binnen zijn eigen onderneming, rekening houdend met aard van de activiteiten die hij uitvoert, het aantal werknemers dat hij tewerkstelt evenals hun specifiek risicoprofiel.

Deze maatregelen, dienen rekening te houden met enkele wettelijke en reglementaire bepalingen: De Welzijnswet

Dit is de basiswet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De essentiële regels zijn hierin vastgelegd. De wet zegt in het algemeen wat mag en niet mag, wat je rechten en plichten zijn. Maar niet alleen dàt. 

 

 

Prevent Agri

Prevent Agri is het initiatief dat in het leven werd geroepen door een gezamenijke beslissing van de sociale partners van de Groene Sectoren zijnde Boerenbond, AVBS, BFG, LandbouwserviceABVV, ACV en ACLVB en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Sociale fondsen tuinaanleg, tuinbouw, landbouw en loonwerk, met als doel te zorgen voor een coördinatie tussen alle verschillende  initiatieven en acties.

De hoofdopdracht van Prevent Agri bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de Groene Sectoren blijvend te bevorderen.

Daartoe trachten we alle mogelijke kennis te verzamelen die de veiligheid in de land- en tuinbouwsector bevordert en deze op een toegankelijke en praktische manier naar de sectoren te brengen.

Visie: Ondersteuning en begeleiding (géén controle) naar een veiliger land- en tuinbouw

Missie: Sectorale en subsectorale aanpak

Aanpak: Screenings op de bedrijven (audits)

              Individuele begeleiding

              Samenwerking met de verschillende sectorale partners

              Informatieverstrekking in de ruime zin van het woord.

Prevent Agri is géén controlerend orgaan. De acties zullen vooral begeleidend en preventief zijn, met als doel zoveel mogelijk bedrijven in de sector ervan te overtuigen dat veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk een essentieel onderdeel uitmaken van innoverend ondernemen.

Veiligheid en land- en tuinbouw kunnen hand in hand gaan.

Arbeidsveiligheid mag geen voorwerp van concurrentie zijn!

Partners


 
Werkgeversfederaties

 
 
Werknemersfederaties

 
 
Andere

EDU+ organiseert vorming en opleiding voor de werknemers van de groene sectoren.
 
PreventAgri (Wallonie) est un service de la Mission Wallonne des Secteurs Verts destiné à promouvoir la santé et la securité de l'agriculture, de l'horticulture, des parcs et jardins et des travaux techniques.