Nieuws


Kinderen op de boerderij

Steeds vaker stellen boerderijen hun bedrijf open voor kinderen. Een initiatief dat alleen maar kan toegejuicht worden, maar ook ééntje dat risico’s met zich meebrengt. Want hoewel kinderen de boerderij als een ideale speeltuin zien, is een land- of tuinbouwbedrijf dat allerminst. De combinatie van dieren, grote landbouwmachines en giftige, brandbare of irriterende producten zorgen voor reële gevaren, die kinderen niet correct kunnen inschatten. Daarom is het belangrijk om op voorhand duidelijke afspraken te maken en gebieden waar machines en gevaarlijke producten staan fysiek af te bakenen en te vergrendelen.

De 14 geboden

De belangrijkste aandachtspunten worden hieronder kort aangehaald:

 1. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de aanwezigheid van kinderen op de boerderij (ook loonwerkers, onderaannemers, seizoenarbeiders...), zowel mondeling als door een bord ‘opgepast spelende kinderen’ en hier ook rekening mee houdt
 2. Pas de werkzaamheden en verkeersroutes aan tijdens een bezoek en hou kinderen steeds ver uit de buurt van rijdende tractoren en tijdens het aan- en afkoppelen van machines
 3. Voer een snelheidsbeperking in en plaats een verkeersspiegel bij onoverzichtelijke hoeken
 4. Verwijder de sleutel uit het contact en trek de handrem aan van machines
 5. Laat kinderen nooit zonder begeleiding op de boerderij
 6. Maak goede afspraken met de kinderen en begeleiders over wat wel en niet kan
 7. Sluit (mest)putten, waterpartijen en trappen/ ladders naar zolders steeds fysiek af, signaleer of baken niveauverschillen af
 8. Berg ladders en gereedschap consequent op zodat kinderen er niet mee kunnen spelen
 9. Zorg ervoor dat alle gevaarlijke producten in een afgesloten ruimte staan en bewaar de sleutel op een veilige plaats
 10. Laat kinderen niet meerijden met de tractor tenzij er een passagierszitje met gordel voorzien is
 11. Voorzie een EHBO-koffer met aangepaste inhoud (oa. EPI-pen)
 12. Stapel balen hooi en stro op een stabiele manier en laat kinderen zeker niet spelen op deze gestapelde balen
 13. Maak gevaren, geboden, aanwijzingen,… kenbaar door voldoende pictogrammen doorheen het hele bedrijf op te hangen. Doe dit ook met de contactgegevens van de bedrijfsleider of een verantwoordelijke van het bedrijf
 14. Voorzie voldoende sanitaire voorzieningen en laat de kinderen de handen wassen voor elke maaltijd met het oog op het voorkomen van zoönosen

Veiligheidseisen
Wie kinderen wil ontvangen op de boerderij, moet  aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Zo moet het aangeboden speelgoed CE-gekeurd zijn en moeten er voldoende gekeurde brandblussers aanwezig zijn. Ook de elektrische installatie moet om de 5 jaar gekeurd worden. Voorzie ten minste één persoon van de bedrijfsbegeleiding die een EHBO-opleiding gevolgd heeft. Best wordt ook de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van kinderen op het bedrijf.

Rauwe melk
Het geven van rauwe melk wordt sterk ontraden omwille van de mogelijke ziektekiemen. De verse melk kan wel aangeboden worden, indien deze eerst voldoende verhit wordt. Vraag zeker vooraf aan de kinderen en begeleiders of er allergieën bekend zijn.

Besluit
Elk bedrijf is anders, waardoor ook de aanwezige gevaren kunnen verschillen per bedrijf. Daarom is het belangrijk om de mogelijke gevaren in te schatten en aan te pakken. Het is aan te raden om vooraf een risicoanalyse uit te (laten) voeren. Je kan dit zelf doen, maar Prevent Agri kan je hierbij ook helpen door een gratis veiligheidsaudit uit te voeren op jouw bedrijf. Na het bezoek krijg je een overzichtelijk verslag met de belangrijkste risico’s en hoe deze aan te pakken. 

Andere nieuwsberichten

Hoe vervoer ik veilig gasflessen?

✅Vervoer gasflessen rechtop en zet ze stevig vast
✅Draai de gaskraan dicht, verwijder de drukregelaar, de gasslang en alle apparatuur dat erop is aangesloten ✅Controleer de gasfles voor vertrek op beschadigingen
✅Vervang de gasslang om de 5 jaar
✅Ventileer voldoende
✅Gebruik een voertuig speciaal ontworpen voor het vervoeren van gassen of een open laadbak met een gasdichte afsluiting tussen de lading en de chauffeur


❌ Zorg ervoor dat de gasfles NOOIT kan omvallen
❌Rook niet in de buurt van een gasfles
❌Vermijd direct zonlicht of andere warmtebronnen

Lees meer

Aandacht voor de werkkracht

GBO Noorderkempen is een samenwerking met Arendonk, Baarle-Nassau, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. Lokale besturen die het welzijn van land- en tuinbouwers én hun werknemers, seizoenarbeiders in het bijzonder, willen verbeteren.

Hoe te beginnen?

Op jouw vraag voert Prevent Agri gratis een veiligheidsaudit uit op jouw bedrijf. Een helder verslag met eenvoudige adviezen om veiligheid, gezondheid en welzijn op je bedrijf te verhogen is wat volgt. Voldoet je land- of tuinbouwbedrijf aan de belangrijkste voorwaarden? Dan ontvang je een kwaliteitslabel van "aandacht voor de werkkracht". Dit toont aan dat je als bedrijf alles in het werk stelt om voor een veilige en aangename werkplaats te zorgen en te behouden. Indien er nog zaken zijn die kunnen verbeteren, dan krijg je de tijd om deze aan te pakken en bezoekt Prevent Agri je een tweede keer. Je kan dan alsnog het kwaliteitslabel ontvangen.

Interesse? Aarzel dan niet om je bedrijf in te schrijven.

Inschrijven kan ook door de QR-code te scannen.

De uiterste inschrijvingsdatum is 10 juni 2022, we nemen nadien zo snel mogelijk contact met je op.

 
Lees meer

OIRA-tool Sierteelt gelanceerd

Via OiRA Sierteelt kunnen werkgevers en hun medewerkers samen de risico’s voor veiligheid en gezondheid in hun bedrijf in kaart brengen, en een actieplan maken. 

Een tool voor en door de sector en volledig aangepast aan diens uitdagingen. Zoals rugletsels, een slechte doorbloeding van de onderste ledematen, vergiftiging door fytoproducten, het gevaar op verplettering door een machine of schadelijke zonnebrand.

Bekijk de infofiche en start vandaag nog met je eigen risicoanalyse.

 

Preventieve aandacht voor veiligheid en gezondheid is essentieel in een duurzaam bedrijfsproces. Inzetten op risicoanalyse en -beperking en een goed, up-to-date plan van aanpak hebben is wettelijk verplicht. Daarnaast zijn er tal van belangrijke voordelen voor de onderneming:

 1. Betere bescherming van de medewerkers en de ondernemer tegen ongevallen en beroepsziekten: op korte en op lange termijn.
 2. Financieel gezondere onderneming: minder afwezigheden zorgen voor meer productiviteit, het beter respecteren van deadlines en lagere verzekeringspremies.
 3. Meer collegialiteit: door medewerkers positief en constructief te betrekken bij de risicoanalyse en de acties die hieruit volgen, groeit de sterke reputatie van de werkgever en het bedrijf.
 4. Sterk verzekeringsdossier bij een mogelijk ongeval: extra kosten zoals boetes of schadeclaims worden vermeden.
 5. Steeds voorbereid op een mogelijk inspectie-bezoek door Toezicht op het Welzijn op het Werk.
 6. Betere samenwerking met de externe preventieadviseur.
 
Lees meer

Opgelet bij het gebruik van BLAASPISTOLEN voor het reinigen van machines, werkposten en bedrijfskledij

Opgelet bij het gebruik van BLAASPISTOLEN voor het reinigen van machines, werkposten en bedrijfskledij‼️ Het gebruik van perslucht kan niet alleen gehoorbeschadigingen en oogletsels veroorzaken, maar kan ook leiden tot een ernstig inwendig letsel als de lucht de huid binnendringt en in het weefsel terecht komt. Gebruik dus zeker geen perslucht om lichaamsdelen te reinigen❗Verder wordt het stof niet opgezogen, maar komt dit opnieuw in de omgeving terecht. Een beter alternatief is het gebruik van een STOFZUIGER.

Toch werken met perslucht? Enkele voorzorgsmaatregelen:

✅Reduceer de luchtdruk van het blaaspistool tot maximaal 2,4 bar. Dit kan door een reduceerventiel in de leiding aan te brengen of door een speciaal pistool aan te schaffen dat de luchtdruk reduceert.

✅Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gehoorbescherming en een veiligheidsbril (en eventueel een stofmasker).

✅Wijs de werknemers op de gevaren rond het werken met perslucht en reinig zeker geen lichaamsdelen met perslucht.

 

 

 

Lees meer

Heeft je serre stormschade opgelopen??

 • Vervang gebroken glasramen zo snel mogelijk en plaats deze in een afgesloten bak, zodat niemand zich kan snijden aan het gebroken glas.
 • Voer herstellingen in de kap van de serre uit door gebruik te maken van een rolstelling of gekeurde hoogtewerker en respecteer hierbij de veiligheidsmaatregelen.
 • Beperk het gebruik van ladders.
 • Zorg ervoor dat er steeds een tweede persoon aanwezig is, zodat er snel hulp geboden kan worden.
Lees meer

Webinar: Arbeidsveiligheid in de tuinaanleg - koele minnaars of levenslange romance?

Webinar gemist? Bekijk hier de opname en presentaties:

Arbeidsongevallen, beroepsziekten, controles,... termen die bij velen de haren doen rijzen, maar daarom niet minder aandacht verdienen, integendeel! Tijdens dit webinar werpen verschillende instanties een blik op arbeidsveiligheid en -gezondheid in de tuinaanleg. Met niet enkel evoluties en vaststellingen, maar ook doelgerichte oplossingen.

Lees meer

Veiligheidsgordel dragen in tractoren: een reflex die levens redt

Nieuwsbrief Prevent Agri – februari 2022

Het dragen van een veiligheidsgordel in een tractor is via de wegcode verplicht op de openbare weg. Tijdens de werkzaamheden op het veld of het erf geldt deze wegcode niet. Echter, via de handleiding van de fabrikant, verplicht deze de gebruiker van de tractor ten allen tijde de gordel te dragen, dus ook tijdens werkzaamheden op het veld of het erf. Uit een crashtest met een tractor kwam zeer duidelijk het levensbelang van het dragen van een veiligheidsgordel naar boven. Uit deze resultaten bleek namelijk dat het niet dragen van een gordel, zelfs bij lagere snelheden, dodelijke letsels tot gevolg kan hebben.

Tijdens een test werd gekeken naar de impact op de tractorbestuurder zonder en met veiligheidsgordel tijdens een frontale botsing met een tractor van 160 pk. Om de impact op het al dan niet dragen van een veiligheidsgordel te analyseren, werd een pop met sensoren in de tractorcabine geplaatst, waarna deze frontaal botste op een muur. Uit deze data bleek dat zelfs aan 30km/u en met een afgesloten cabine, de impact op de bestuurder zonder gordel zo enorm is, dat fatale letsels te verwachten zijn.

Door het niet dragen van een veiligheidsgordel wordt de bestuurder door de klap naar voor geslingerd, waarbij deze met de borstkas tegen het stuur botst en vervolgens met het hoofd de voorruit raakt. Ook de knieën raken de binnenkant van de cabine. Een klap met het hoofd tegen de voorruit of met de borstkas tegen het stuur kan dodelijk zijn, zelfs bij lage snelheden. Verder kan de bestuurder bij het niet dragen van een gordel uit de cabine geslingerd worden en verpletterd worden door de tractor zelf.

Uit bovenstaande test bleek dat, zelfs mét gordel, de borstkas door de impact met het stuur ongeveer 39 mm kan indrukken. Dus ook mét een veiligheidsgordel kunnen er aanzienlijke letsels optreden bij een crash aan 30 km/u, echter de kans op een dodelijk ongeval wordt significant verminderd.

Niet alleen tijdens botsingen kan het dragen van een gordel levens redden, ook bij het omkantelen van de tractor houdt de veiligheidsgordel de bestuurder vast op de stoel, zodat deze niet buiten de veiligheidszone en niet tegen het plafond van de cabine kan terechtkomen. Het gecombineerde gebruik van een afgesloten cabine en een veiligheidsgordel sluit voor de tractorbestuurder bijna elk risico op een dodelijk ongeval uit. Vooral op oneffen terrein zoals tijdens werkzaamheden op het veld of tijdens het vastrijden van de kuil, is er een kans dat de tractor plots omkantelt. In oudere tractoren kan er mogelijks geen veiligheidsgordel voorhanden zijn. Hier is het aangewezen een heupgordel aan te kopen en te (laten) installeren.

Besluit

Het dragen van een veiligheidsgordel verkleint, zelfs bij zeer lage snelheden, aanzienlijk de ernst van de opgelopen letsels tijdens een ongeval. Niet alleen bij botsingen, maar ook bij het omkantelen van de tractor is dit het geval. Het vastklikken van de gordel moet bijgevolg een reflex zijn, ook bij het rondrijden op het erf of tijdens werkzaamheden op het veld.

Bekijk het filmpje van de crashtest zonder veiligheidsgordel.

Lees meer

Hoe verwijder ik een asbestdak op een veilige manier?

✅Verwijder enkel golfplaten die in goede staat zijn
✅Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-masker, wegwerpoverall, handschoenen en afspoelbare schoenen)
✅Dek de onderliggende vloer of materialen af met een folie
✅Demonteer het asbestdak met de hand, zonder gebruik te maken van mechanische werktuigen
✅Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren
✅Breek het asbest niet of gooi het niet naar beneden
✅Verpak het asbest volgens de voorschriften
✅Doe de persoonlijke beschermingsmiddelen uit (het masker als laatste) en verwijder deze samen met het verpakte asbest
Lees meer

Hoe kan ik de negatieve gezondheidseffecten van uitlaatgassen van dieselmotoren verminderen?

✅Vervang oudere machines door milieuvriendelijkere varianten of machines op accu
✅Vermijd zo veel mogelijk dat dieselmotoren stationair draaien
✅Werk steeds met een afgesloten (tractor)cabine
✅Verlucht voldoende in afgesloten ruimtes zoals serres en loodsen
✅Onderhoud de machine regelmatig
✅Gebruik kwalitatieve brandstof
✅Rij economisch en plaats rijplaten indien mogelijk. Rijden op een onverharde weg verhoogt immers het brandstofverbruik en dus ook de dieselmotoremissie
✅Beperk de aanwezigheid van werknemers op plaatsen met veel dieselmotoremissie
Lees meer

Is werken op een melkveebedrijf iets voor jou?

Werken in de natuur, tussen de koeien en elke dag bijleren. Een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  Klinkt dit als een job op jouw lijf geschreven? Heel wat melkveehouders hebben nood aan extra helpende handen, bekijk dus snel alle vacatures.

Het Frans-Belgische Interreg-project Cowforme maakte een promofilmpje met getuigenissen van enthousiaste arbeidskrachten om de werkgelegenheid in de melkveehouderij stimuleren.

Bekijk het promofilmpje 'Werken op een melkveebedrijf, iets voor jou?'

Lees meer