Nieuws


Emissie van dieselmotoren

Ook niet voor de weg bestemde machines ontsnappen niet aan de verstrenging van de normen.

Het dampmengsel dat vrijkomt bij de verbranding van brandstof in een dieselmotor, bevat een hele rist aan schadelijke en toxische gassen, waarvan stikstofoxide (NO), stikstofdioxide (NO2 ), koolstofmonoxide en fijnstofdeeltjes de bekendste zijn.

Fijnstofdeeltjes zijn kleiner dan 100 nanometer. Als je weet dat een nanometer een miljoenste deel van een millimeter is, is het niet moeilijk te geloven dat deze deeltjes ingeademd kunnen worden en doordringen tot in de longen.

 

Gezondheidseffecten van de uitlaatgassen van dieselmotoren

Dieselmotoremissie kan uiteenlopende effecten hebben op de gezondheid, waaronder oogirritatie, aandoeningen aan de luchtwegen en astmatische klachten. Ook verhogen deze uitlaatgassen het risico op long- en blaaskanker

 

Normen voor werfmachines

Voor bouwplaatsmachines (niet voor de weg bestemde mobiele machines) worden twee soorten normen gebruikt:

• Stage, de Europese wetgeving voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

• Tier, de Amerikaanse regelgeving voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Net zoals voor dieselmotoren in voertuigen voor wegverkeer, werden de emissienormen ook voor dieselmotoren in bouwplaatsmachines in de afgelopen jaren verstrengd.

Bij de invoering van de Stage-normering werd voorrang gegeven aan machines met een hoog vermogen. Machines met een lager vermogen stoten welis waar minder gassen uit, maar er worden veel meer machines met een laag vermogen gebruikt dan machines met een hoog vermogen. Daarom richt Stage IV zich zowel op kleinere als op grotere machines. Voor werfmachines houdt de procedure voor CE-markering ook rekening met de van toepassing zijnde Stage-norm, dus een machine met een correcte CE-markering voldoet ook aan de emissienorm.

 

Welke normen gelden op de werkplek?

De Belgische wetgeving voorziet nog geen grenswaarde voor blootstelling aan dieselmotoremissies. De grenswaarde is de maximale concentratie aan een stof waaraan een medewerker gedurende acht uur mag worden blootgesteld. De Codex over het welzijn op het werk specifieert in boek VI, titel 1 wel grenswaarden voor zowel stikstofmonoxide als stikstofdioxide: voor stikstofmonoxide bedraagt de grenswaarde 2,5 mg/m³ en voor stikstofdioxide 5,7 mg/ m³.

Aangezien werken met werfmachines zo goed als altijd buiten gebeuren, worden deze grenswaarden nagenoeg nooit overschreden.

 

Hoe kan de blootstelling aan fijnstof worden verminderd?

Een belangrijk risico van dieselmotor emissie is de blootstelling aan fijnstof.

Elementair koolstof is een van de meest risicovolle componenten in het fijnstofmengsel. Ook voor elementair koolstof is momenteel geen grenswaarde vastgelegd. Het is wel aan te raden om deze blootstelling zo laag mogelijk te houden.

 

Preventiemaatregelen

Om de bestuurder van een werfvoertuig te beschermen, kan een cabine in overdruk voorzien worden. In een dergelijke cabine wordt gefilterde lucht naar binnen geblazen.

Uiteraard moeten de ramen en deuren van de cabine gesloten blijven. Meestal kan de blootstelling van werknemers aan dieselmotoremissie sterk beperkt worden met behulp van enkele eenvoudige organisatorische maatregelen:

 • Overweeg de aanschaf van accu-toestellen voor gebruik in gesloten ruimtes zoals serres en loodsen.
 • Plaats wachtende voertuigen op een voldoende grote afstand van de werkplek.
 • Wissel de ploegen die blootgesteld worden aan dieselmotoremissie, regelmatig af.
 • Plaats rijplaten indien mogelijk. Rijden op een onverharde weg verhoogt immers het brandstofverbruik en dus ook de dieselmotoremissie.
 • Beperk de aanwezigheid van werknemers op plaatsen met veel dieselmotoremissie.
 • Vermijd zo veel mogelijk dat dieselmotoren stationair draaien. In verschillende Belgische steden en gemeenten worden hier trouwens GAS-boetes voor gegeven.

 

Besluit

Blootstelling aan dieselmotoremissie is een belangrijk aandachtspunt en zal dat ook in de nabije toekomst blijven. Bij de aankoop of huur van bouwplaatsmachines moet dus aandacht besteed worden aan dit risico.

 

(Bron: Constructiv)

Andere nieuwsberichten

Jongeren op het werk

Het is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden een jongere mag uitvoeren op het land- of tuinbouwbedrijf.

Daarom heeft FOD WASO, in samenwerking met Prevent Agri, een schematisch overzicht specifiek voor de sector van de landbouw opgesteld waardoor het in één oogopslag onmiddellijk duidelijk is wat jongeren wel en niet mogen doen op het bedrijf.

Meer weten?
Jongeren op het werk

Lees meer

CAO werkkledij - vergoedingen geharmoniseerd voor alle subsectoren

Vanaf 1 december 2020 worden de vergoedingen voor het onderhoud van de werkkledij geharmoniseerd voor alle subsectoren in de land- en tuinbouwsector.

Normaal gezien dient de werkgever voor de personeelsleden voldoende gratis werkkledij (kledij die moet voorkomen dat de werknemer zich vuil maakt) te voorzien en in te staan voor de reiniging ervan. Indien de werknemers toch zelf moeten instaan voor de reiniging van hun werkkledij (na een risicoanalyse), dient een vergoeding van 3,91 euro per week (te verhogen met de consumptie-index) betaald te worden.

Vanaf bovenstaande datum is deze verplichte vergoeding bijgevolg voor alle subsectoren gelijk getrokken.

Voor meer informatie kan u de CAO's van 13 november 2019 inzake werkkledij voor zowel de landbouw als de tuinbouw erop nalezen.

Lees meer

Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw

In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken landbouwers meer risico’s te lopen op vlak van overmatig mentale druk. Klachten blijven in deze sector vrij lang onder de radar.

Er is nood aan meer aandacht en wetenschappelijke onderbouwing van de problematiek en zijn oorzaken. In een studie heeft ILVO het fenomeen overmatige stress bij landbouw(st)ers diepgaand in kaart gebracht.

De Vlaamse landbouw(st)ers en hun gezinnen staan vandaag voor heel wat uiteenlopende en complexe uitdagingen. Die hebben een grote impact op het welbevinden van landbouwgezinnen. Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is geneigd hulp te zoeken bij problemen en als ze dan toch hulp willen vragen, botsen veel landbouw(st)ers op barrières waardoor ze niet steeds de passende hulp krijgen. Landbouw(st)ers ondersteunen in hun welbevinden is een absolute noodzaak voor een duurzame Vlaamse landbouw.

Een degelijke ondersteuning vereist een geïntegreerde benadering die gericht is op de hele landbouwsector, met inzet van verschillende strategieën en organisaties. Deze geïntegreerde benadering zet tegelijk in op het aanpakken van stressfactoren, het wegnemen van barrières voor coping, en het bevorderen van de mentale gezondheid. Zowel middenveldorganisaties als beleidsactoren kunnen hierin een centrale rol spelen door te werken aan een actieplan welbevinden voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Meer info?

 • In deze onderzoeksnota formuleert ILVO een aantal mogelijke strategische vervolgstappen om het welbevinden van Vlaamse landbouw(st)ers aan te pakken.
 • Bekijk de opname van het eerste deel, dat een uitgebreide introductie geeft over het thema, op basis van getuigenissen uit de praktijk en een presentatie van de onderzoeksresultaten.
 • Lees de eerste nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het onderzoek en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees meer

Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, aantal ongevallen niet

Uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Ferdris) blijkt dat het aantal ongevallen in  de land- en tuinbouwsector hoog blijft. Sinds begin 2020 tot nu werden er 343 arbeidsongevallen geregistreerd. Het overgrote deel, bijna 74 procent gebeurt op het bedrijf zelf.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer

Coronavirus: Gezondheidsrichtlijnen voor bedrijven

Hierbij nog enkele gezondheidsaanbevelingen om uzelf en de potentiële werknemers op uw werkplek te beschermen. We zullen onze informatie updaten in het licht van de ontwikkelingen. Naast deze richtlijnen kunnen wij steeds ondersteuning op afstand bieden.

            1. Barrières
            2. Organisatie van het werk
            3. Organisatie van de ruimten

1/ Barrières

De ziekte wordt overgedragen via druppels (onzichtbare geprojecteerde partikels tijdens niezen of hoesten). Nauw contact met een zieke persoon is daarom noodzakelijk om de ziekte over te brengen: gedeelde woonruimtes, direct contact (minder dan 1,5 meter tijdens een hoestbui, niezen of discussie bij afwezigheid van beschermende maatregelen. Een van de andere voorkeursvectoren van virusoverdracht is contact met ongewassen handen via hand/gezichtcontact.  Dit is de reden waarom barrières en maatregelen van sociale distantiëring essentieel zijn om te beschermen tegen ziekten.

Deze preventieve acties moeten strikt opgevolgd worden op de werkplek. Enkele tips, afhankelijk van de situatie:

 • Één persoon tegelijk om de handen te wassen in de gootsteen
 • Regelmatig handen wassen, voor en na verschillende handelingen, tussen elke klant, verandering van apparatuur of gereedschap ...
 • Voor mensen die werkzaam zijn op de velden:, drinkwater in jerrycans voorzien, flesjes vloeibare       zeep en rollen papieren handdoeken. Indien mogelijk moet er hydroalcoholische gel / oplossing         voorzien worden.
 • Voorzie vuilniszakken om de wegwerp papieren handdoeken en zakdoeken in te verzamelen. Gesloten vuilniszakken worden aangeboden via het traditionele afvalverwijderingssysteem.
 • Bij voorkeur gebruik maken van kranen en zeepdispensers met elleboog-, knie- of voetbediening... om contact met handen te vermijden

2/ Werkorganisatie

Het geven van instructies

 Vermijd de overdracht van media tussen individuen (potloden, papieren, documenten, enz.).

Gebruik de communicatiemiddelen (telefoon, SMS...) ter vervanging van face-to-face gesprekken.

Gebruik de communicatiemiddelen (telefoon, SMS...) om voorraden /materialen op te halen, wat betekent dat je vooraf moet anticiperen en de leverancier moet bellen zodat hij de bestelling voorbereidt, zodat die klaar is om te worden geladen zonder nauw contact.

Verwijder face-to-face vergaderingen door te focussen op communicatie op afstand.

Stroom van mensen

Beperk de aanwezigheid van verschillende personen in 1 ruimte (bvb bureau), door gebruik te maken van openlucht-wachtrijen. Laat sowieso maximaal 1 persoon toe per keer in beperkte ruimtes met slechts 1 toegang. 

Werkzaamheden op locatie

Beperk het gezamenlijk vervoer (vrachtwagen, bestelwagen, enz.) om naar de site te komen en bevorder het individuele gebruik van de voertuigen.

Vermijd dat werknemers samen aankomen op de bedrijfssite: werknemers vertrekken bij voorkeur rechtstreeks van thuis naar de werf of arbeidsplaats en keren na het werk direct naar hun huis terug.

Indien een andere bestuurder het voertuig moet besturen, reinig dan het stuur, de bedieningselementen en de handgrepen

Organiseer de tewerkstelling in gespreide schema's om contact en kruiscontrole tussen mensen te voorkomen.

Respecteer de afstand tussen mensen.

Werksituatie en werkorganisatie

Focus op individuele en geïsoleerde activiteit. Geef de middelen om te communiceren via de telefoon of een ander communicatiemiddel van de geïsoleerde werknemer (werken op verschillende percelen, meerdere rijen uit elkaar ...).

Wanneer er voor de werkzaamheden meerdere personen nodig zijn, zorg er dan voor dat de samenstelling van de groepen niet steeds wijzigt.

Geef de voorkeur aan werk naast elkaar in plaats van face-to-face met steeds een zekere afstand tussen mensen (bijvoorbeeld, indien mogelijk ten minste 2 meter).

Beperk ploegenwisselingen gedurende de dag (reinig werkoppervlakken telkens aan het einde van de werkdag).

Schoonmaakmiddelen, gereedschappen en lokalen

Besteed extra aandacht aan de reinigingsprocedures. Vergeet ook de gevoelige oppervlakken en ruimtes (deurgrepen, toetsenbord, muis, kantoren...), sanitaire voorzieningen, drankdispensers, waterfontein... niet.

Gereedschap en gedeelde apparatuur moeten regelmatig worden gereinigd, zoweltijdens als aan het einde van de werkdag.

Een ruimte (werkplek, kleedkamer, kantine, toilet, enz.) waar overdag een besmet persoon blijkt te hebben vertoefd, moet worden gereinigd en ontsmet.

Verkopen aan consumenten

 • De basisrichtlijnen voor de gezondheid die moeten worden gevolgd zijn:
 • De klant raakt de producten niet aan, de service wordt geleverd door een werknemer/operator uitgerust met handschoenen.
 • De producten worden gedeponeerd op de toonbank door de verkoper. Vervolgens kan de klant deze nemen, zodanig de minimale veilige afstand gegarandeerd kan worden.
 • Geef de voorkeur aan "contactloos" betalen. Vermijd in elk geval baar geld.
 • Verander handschoenen regelmatig en was je handen zodra handschoenen zijn verwijderd.

Op de werf

Verminder het aantal mensen op dezelfde site of, zorg ervoor dat de afstand tussen de werknemers in acht wordt genomen indien gelijktijdige aanwezigheid essentieel is.

Beperk de aanwezigheid in besturingscabines tot één persoon. De cabine moet aan het begin en einde van de dienst worden gereinigd.

Wijs één voertuig/machine per persoon toe of anders, als het voertuig van bestuurder dient te veranderen, moet men het stuurwiel reinigen alsook bedieningsorganen, handgrepen, enz.

Voorzie voldoende drinkwater en vloeibare zeep, rollen papieren handdoeken voor diegenen die werkzaam zijn op de velden. Bijkomend kan er ook hydroalcoholische gel/ oplossing voorzien worden.. Denk ook na over een afvalbeleid op het veld. Zorg voor vuilzakken waarin onder andere de papieren handdoeken verzameld kunnen worden.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het dragen van werkhandschoenen om snijwonden, vlekken, etc. te voorkomen is belangrijk voor latere handen wassen.

Was je handen elke keer dat je een PBM verwijdert: handschoenen, bril, , helm, etc.

Waarschuwing: Besmette handschoenen die in aanraking komen met het gezicht kunnen leiden tot infectie. Geef de voorkeur aan frequent handen wassen boven permanent gebruik van hetzelfde paar handschoenen. 

3/ De organisatie van ruimten

De kleedkamers

Kleedkamers zijn een belangrijke potentiële locatie voor verontreiniging/ besmetting, gezien de beperkte volumes.  Als werknemers niet kunnen voldoen aan de aanbevolen afstandsmaatregelen tijdens het aan- en uitkleden, moet de toegang gelimiteerd te worden (niet meer dan één persoon tegelijk in de kleedkamer).

Het is ook noodzakelijk om het nodige materiaal ter beschikking te stellen om de handen te kunnen wassen voor en na het binnengaan van de kleedkamer.

De kleedkamer moet regelmatig worden geventileerd.

Deurgrepen en schakelaars moeten minstens 3 keer per dag worden gereinigd.

Het onderhoud van werkkleding valt in Corona-tijd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Professionele kleding mag niet naar huis worden gebracht, ook niet wanneer dit voordien geregeld was door een uitgevoerde risicoanalyse.

Pauze en kantine

Samen maaltijden nemen, wordt niet aanbevolen. Werknemers eten bij voorkeur thuis.. Als ze dat willen, kunnen ze eten in hun voertuig (slechts 1 persoon in het voertuig).

 Gemeenschappelijke lunches zijn alleen mogelijk als bepaalde maatregelen strikt van kracht zijn:

 • Een kantine van voldoende grootte.
 • Afstandsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden
 • Water/ zeep handen aanwezig is
 • Het gebruik van hydroalcoholische gel
 • Organiseer een beurtrol in de kantine met intervallen, zodat de afstand tussen 2 mensen steeds 2 meter is
 • Het wassen van de hand bij de ingang en de uitgang mogelijk is.
 • Desinfecteer gemeenschappelijke oppervlakken, tafels en stoelen na elke gast
 • Vermijd clustering rond koffiemachines
 • Desinfecteer de machines (magnetron, koffiezetapparaat) na elk gebruik
 • Desinfecteer minstens 3 keer per dag deurgrepen, schakelaars, etc
 • De gerechten: Indien mogelijk brengt iedereen zijn eigen gerechten mee
 • Afwassen met warm water en zeep

Rokerslokaal

 •  Verbod van het verzamelen van meer dan twee mensen in de rookruimte.
 • ·Verbod op het gebruik van hydro-alcoholische gel in de rookruimte (brandbaar).
 • ·Deel geen sigaretten of e-sigaretten

Anderstaligen

Op deze pagina vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. De beschikbare informatie is geordend per taal. Een overzicht van de verschillende talen vind je in de tabel.

Ook via de website van de Vlaamse Overheid kan U de nodige info vinden.

Voor verdere vragen en info kan U ons steeds contacteren via de website www.preventagri.vlaanderen of e-mail inf@preventagri.vlaanderen

Lees meer

Preventiemaatregelen personeel coronavirus.

Op 17 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf 18 maart 2020 (12u - ‘s middags) en dat tot nader order tot 19 april 2020.

Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals deurklinken, trapleuningen, stuurwielen, bedieningspanelen,  bureautafels, toetsenborden...) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van thuiswerk indien mogelijk
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus: lees ook: Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO.

Deze checklist kan gebruikt worden: Checklist preventie COVID 19 (DOCX, 40.5 KB). 

 

(Bron: FOD WASO ) 

 

 

Lees meer

EU strenger voor nieuwe landbouwvoertuigen

Landbouwers die vanaf 1 januari 2020 een nieuw landbouwvoertuig kopen en in gebruik nemen, zullen een Europees gelijkvormigheidsattest nodig hebben. De nieuwe eisen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving. “

Om de verkeersveiligheid te verhogen, moeten alle nieuwe landbouwvoertuigen die vanaf 1 januari 2020 worden verkocht, geregistreerd en in het verkeer gebracht, voldoen aan een nieuwe Europese regelgeving (Certificate of Conformity of COC). Daarmee krijgen alle voertuigen in Europa eenzelfde statuut waardoor verkoop over de landsgrenzen makkelijker kan verlopen. Alle fabrikanten moeten die Europese richtlijnen toepassen.

De nieuwe eisen waaraan een landbouwvoertuig (categorie T, C, R of S) aan moeten voldoen zijn een verzameling van deelgoedkeuringen, gebundeld onder de COC 167/2013. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld banden, afmetingen, machineveiligheid, opspatafscherming, het afronden van scherpe delen, voldoende lampen… Maar het zijn vooral de nieuwe eisen die de EU stelt aan het remsysteem die zorgen voor de grootste kopzorgen bij de constructeurs. Nieuwe landbouwvoertuigen moeten nu dezelfde remperformantie hebben als vrachtwagens.

Delvano, een constructeur uit eigen land, is de eerste die de nieuwe Europese typegoedkeuring heeft gekregen. Daar ging een heel traject aan vooraf. “We zijn een jaar en een half geleden begonnen met testen en ontwikkelen”, vertelt Carlos Vanlerberghe, CEO bij Delvano, tijdens Agribex. “Vooral het remsysteem was een uitdaging.” Kopers kunnen gemakkelijk controleren of hun nieuwe landbouwvoertuig voldoet aan de nieuwe eisen. “Op het identificatieplaatje moet je de code COC 167/2013 terugvinden, dan weet je dat het voertuig over een Europees gelijkvormigheidsattest beschikt.”

De nieuwe eisen zijn niet van toepassing op volledig gedragen landbouwmachines (zoals rotoreggen, of frezen) en zelfrijdende landbouwmachines (zoals maïshakselaars, maaidorsers, zelfrijdende sproeimachines en gewasoogstmachines). Ook voor een nieuwe verwisselbaar getrokken machine met een snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa) moeten verkopers geen keuringsbewijs voorleggen, omdat die voertuigen niet naar de technische keuring moeten.

Meer informatie over tweedehandslandbouwvoertuigen, de nieuwe eisen, de wijzigingen per voertuigcategorie, het gelijkvormigheidsattest en de individuele goedkeuringsprocedure vind je hier: www.vlaanderen.be/landbouwvoertuigen

 

(Bron: VILT)

Lees meer

Werkzaamheden met landbouwmachines opnieuw verboden voor jongeren

Enkele jaren geleden werd het rijden met tractoren en het werken met landbouwmachines mogelijk gemaakt voor jongeren die beschikten over een gepast rijbewijs. Met de nodige instructies en toezicht door de werkgever, konden deze werkzaamheden dan ook door bijvoorbeeld jobstudenten uitgeoefend worden.

Dit is echter niet langer mogelijk. Sinds het in werking treden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 worden landbouwmachines vermeld in de bijlage X.3-1 van de codex. Dit deel beschrijft alle machines die als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Het is dus principieel verboden voor elke jongere werknemer, om een machine die ontworpen werd voor de landbouw en waarmee landbouwactiviteiten worden uitgevoerd, te hanteren, te bedienen en te gebruiken. Het bedienen van een oogstmachine en het rijden met een tractor met een werktuig, een balenpers, een plantmachine, een zaaimachine, een freesmachine, een machine voor grondverzet... kan dus niet langer.

Enkel onder zeer specifieke voorwaarden kan er van dit verbod afgeweken worden. Het gaat dan over studenten/stagiairs die in het kader van hun opleiding met dergelijke machines werken én enkel onder strikt toezicht van een verantwoordelijke.

Rijden op de openbare weg: Een tractor die alleen gebruikt wordt om van plaats A naar plaats B te rijden (bv. om een lading fruit te vervoeren naar de opslag), is een motorvoertuig, maar geen landbouwmachine: dit gebruik van de tractor wordt dan ook niet beschouwd als gevaarlijke arbeid die verboden is voor jongeren. Een jongere (met inbegrip van een jobstudent) mag dus met een tractor op de openbare weg rijden, op voorwaarde uiteraard dat de nodige preventiemaatregelen worden getroffen op basis van de algemene risicoanalyse, en dat de jongere over rijbewijs G beschikt als hij met de tractor op de openbare weg rijdt.


Lees meer

Reuzenteken rukken steeds meer op.

Onderzoekers uit Nederland waarschuwen voor de oprukkende reuzenteken!

Reuzenteken (hyalomma) zijn teken die wel drie keer zo groot zijn als hun ‘normale’ soortgenoten. Ze kunnen ook drager zijn van Borrelia burgdorferi: de besmette teken kunnen dus Lyme of hersenvliesontsteking overbrengen.

Het gevaar wordt alsmaar steeds groter: door de opwarming van de aarde stijgt het aantal van deze kruipers sterk. Steeds meer mensen worden dan ook gebeten. De spinachtige beestjes hechten zich vanuit het gras, bladeren of de struiken vast aan voorbijgangers. Zij zoeken bij de gastheer of -vrouw een lekker warm, vochtig plekje op waar de huid dun is. Niettegenstaande de oprukkende soort veel groter is dan zijn reeds aanwezige tegenhanger, kunnen ze toch nauwelijks opvallen, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom: pas op voor de teek.

Lees meer

Ongevalsonderzoek plukwagen

Ernstige verwondingen bij fruitplukker door plukwagen.

 

Een seizoenarbeider is reeds voor de 10e maal op hetzelfde bedrijf tewerkgesteld. Omwille van deze ervaring krijgt hij de opdracht om de plukwagen te besturen. Dagenlang gaat alles goed tot op een regenachtige dag. Tijdens het veranderen van rij glijdt de plukwagen plots weg van de lichte helling en komt op zijn zijkant in de gracht terecht. Één seizoenarbeider loopt zeer ernstige verwondingen op. Tot overmaat van ramp kunnen de seizoenarbeiders niemand contacteren én rijden de hulpdiensten zich vast in de wirwar van veldwegen.

Relaas van de feiten

Door de onverwachte regenval werd het terrein op sommige plaatsen zeer glad. Door de helling van het terrein gaat de wagen aan het schuiven. Een arbeider raakt gekneld onder de zijleuning en heeft ernstige verwondingen aan beide bovenbenen. Aangezien de werknemers geen instructies hadden gekregen tijdens hun onthaal, bleef iedereen tijdens het verplaatsen tussen de rijen op de plukwagen staan. Bijkomend werd het platform niet naar de onderste positie teruggebracht. Na het ongeval willen de werknemers de werkgever verwittigen, maar komen tot de conclusie dat ze geen telefoonnummer van de werkgever op zak hebben. Ze besluiten om de hulpdiensten te verwittigen, maar spreken geen Nederlands. Na enige tijd kunnen ze wel hun locatie beschrijven. De hulpdiensten raken echter niet zonder slag of stoot tot bij het ongeval.

Aandachtspunten om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden:

-Zorg ervoor dat u als werkgever in eerste instantie de risico’s van alle werkzaamheden duidelijk in kaart brengt en communiceer deze, met de nodige maatregelen, ook duidelijk met de werknemers tijdens het onthaal.

-Wijs elke werknemer ook op zijn verantwoordelijk om, voordat hij het werk begint, de risico’s te beoordelen.

-Zorg ervoor dat de werknemers weten waar ze aan het werk zijn, hoe de werkgever gecontacteerd kan worden en wie ze moeten verwittigen in geval van nood (het installeren van de app 112.be kan hieraan tegemoet komen).

-Specifiek voor de werkzaamheden met de plukwagen:

 • Gebruik de veiligheidsinstructiekaart om de werknemer te wijzen op de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de plukwagen.
 • De bestuurder van de plukwagen heeft een veiligheidsfunctie:
  • hij dient dus jaarlijks op medische controle te gaan bij de bedrijfsarts.
  • De werkgever moet de bestuurder een opleiding geven of laten volgen om de plukwagen correct te besturen. Zorg ervoor dat deze opleiding aangetoond kan worden.
  • De werkgever moet de werknemer bekwaam verklaren om met de plukwagen te rijden.
 • Onderstreep zeker de noodzaak om enkel in de rijen met de werknemers op het platform te rijden en hamer op de noodzaak dat iedereen dient af te stappen op het einde van de rij.
 • Tijdens het transport (alle verplaatsingen buiten de rijen) dient het platform naar beneden gelaten te worden.
 • Er kan enkel gereden worden op vlakke terreinen. Indien er toch hellende vlakken zijn, zorg er dan voor dat hierop geen bochten genomen worden.
 • Zorg ervoor dat het personeel over een veilige plukwagen kan beschikken (noodstop, correct geplaatste ladder, tussenleuning…) en dat de werknemers deze ook correct gebruiken (platformvloer even breed uitschuiven als de leuningen…)
Lees meer

Ongevalsonderzoek oogletsel

Blijvend oogletsel door weggeslingerd voorwerp tijdens bosmaaien.

Een groenaannemer gebruikt een bosmaaier met slagmes om verwilderde begroeiing langsheen een openbare weg te maaien. Plotseling krijgt de arbeider een zware slag tegen het hoofd. Een stuk materiaal werd weg gekatapulteerd door het slagmes. Het oog van de arbeider wordt zwaar beschadigd en de kans op volledig herstel miniem.

Relaas van de feiten

Door een onverwachte wijziging in de planning van de werkzaamheden had de werknemer niet de juiste persoonlijke bescherming bij zich. Gezien de werf zich op enige afstand van het bedrijf lag, was er geen mogelijkheid om deze op te halen. Hierdoor begon de werknemer met maaien zonder eerst oog- of gelaatsbescherming op te zetten.

Aandachtpunten om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden

Zorg ervoor dat u als werkgever in eerste instantie de risico’s van alle werkzaamheden duidelijk in kaart brengt en communiceer deze, met de nodige maatregelen, ook duidelijk met de werknemers. Wijs elke werknemer ook op zijn verantwoordelijk om, voordat hij het werk begint, de risico’s te beoordelen. Werkt uw werknemer met de bosmaaier? Zorg dat hij vooraf een heldere instructie krijgt en maak werkafspraken aan de hand van de veiligheidinstructiekaart.

 • Zorg voor een duidelijke planning.
 • Geef uw werknemer de persoonlijke beschermingsmiddelen die hij nodig heeft. Volgens de risicoanalyse zijn dat voor het werken met de bosmaaier:
  • veiligheidsschoenen met goede grip op de ondergrond;
  • soepel zittende werkhandschoenen, bij voorkeur van leer;
  • een veiligheidsbril, bij voorkeur in combinatie met een gelaatsscherm;
  • gehoorbescherming, bij voorkeur otoplastieken;
  • signaalkleding (voor langsheen de openbare weg);
  • beenbescherming: stevige werkkleding, een veiligheidsbroek of een bosmaaierbroek.
  • Spreek mensen die de persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen altijd daarop aan.
Lees meer

Campagnelancering 'Wees alert voor asbest'

Op 25 september 2018 werd het startschot gegeven voor de campagne Wees alert voor asbest in de Koninklijke bibliotheek van België te Brussel, in het bijzijn van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block.

De campagne richt zich zowel tot iedereen die actief is in uiteenlopende professionele sectoren (zoals, bouw, land-en tuinbouw, renovatiewerken,scholen...) als tot iedereen die zelf zijn woning renoveert of die nabij een asbestgevoelige buurt woont of werkt. 

De campagne zal echter pas geslaagd zijn als werkgevers-, werknemersorganisaties, de overheid, de partners en particulieren samenwerken! 

Daarom organiseerden Fedris en Constructiv al ver voor de campagnelancering een overlegplatform waarin belanghebbende partijen konden deelnemen. Zo ook Prevent Agri.

Wij zullen helpen om de doelstellingen van deze campagne te ondersteunen en uit te dragen.WAT IS ASBEST ?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen dat in de natuur voorkomt. Deze zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels die je niet met het blote oog kan waarnemen.

Asbest werd van 1945 tot 2001 veel gebruikt (met een piek tussen 1955 en 1985) wegens zijn praktische eigenschappen: het is hittebestendig, heeft goede thermische en akoestisch isolerende eigenschappen en het is bestand tegen de sterkste zuren en basen. Op de koop toe is het waterbestendig, goedkoop, makkelijk te ontginnen en eenvoudig te verwerken.

Er zijn dan ook meer dan 3.500 verschillende toepassingen van asbest gekend. Enkele van de meest voorkomende zijn:

 • dakbedekkingen en gevelbekledingen in asbestcement (golfplaten, gevelleien)
 • isolatiemateriaal rond leidingen en verwarmingsbuizen
 • bloembakken in asbestcement
 • vuurbestendige platen
 • remschoenen van voertuigen
 • in en onder vinylvloertegels
 • in de vorm van spuitasbest rond draagbalken
 • afdichtkoord voor kacheldeurtjes

Het is dus goed om altijd alert te blijven, want asbest kan op veel plaatsen voorkomen: in woningen, kantoren, scholen, commerciële gebouwen…

 

OPLETTEN GEBLAZEN

Intussen weten we dat asbest ook gevaarlijk is: de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over tientallen jaren) kan het ernstige gezondheidsproblemenveroorzaken, zoals mesothelioom en asbestose.

Nu, het zijn vooral mensen die beroepsmatig in aanraking komen met asbesthoudende toepassingen die een hoog risico lopen. Maar toch zijn we met zijn allen maar beter dubbel voorzichtig wanneer we afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning of gebouw van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Net omdat het de losse vezels zijn die het grootste risico vormen, wordt er een onderscheid gemaakt tussen zogenoemde hechtgebonden materialen en niet-hechtgebonden (of losgebonden) materialen:

 • Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Ze kunnen niet vrijkomen tenzij het dragermateriaal verweert, veroudert of wordt beschadigd.
 • Bij losgebonden asbest zijn de asbestvezels niet goed verankerd in het dragermateriaal, zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen.

Dat onderscheid heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop er met het asbest omgesprongen moet worden.


OPLEIDING

Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen, voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld?

Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de nodige opleidingen te laten volgen:

 

 Opleiding voor eenvoudige handelingen:

 • een basisopleiding van 8 uur
 • een jaarlijkse bijscholing van 8 uur.

 Het programma van die opleidingen ligt vast en omvat de volgende onderwerpen:

 • eigenschappen en gezondheidsrisico’s van asbest
 • soorten asbesthoudende materialen en hoe ze herkennen
 • veilige werkmethoden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • vereisten rond gezondheidstoezicht
 • afvalstoffen opslaan en verwijderen

 Opleiding voor de andere technieken, namelijk de couveusezaktechniek of de hermetisch afgesloten zone

 • een basisopleiding van 32 uur
 • een jaarlijkse herhalingsopleiding van 8 uur 

MEER INFO http://alertvoorasbest.be/

 


Lees meer

Wijzigingen verplichtingen Gesloten Circuit

Publicatie van een nieuw KB tot wijziging van de verplichtingen voor de verkopers en de gebruikers van biociden ingedeeld in het gesloten circuit. 

Sommige biociden vormen zo’n groot risico dat het niet verstandig is om ze ter beschikking van het groot publiek te stellen.

Indien een product een groot risico voor het groot publiek inhoudt of wanneer het gebruik daarvan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, wordt het product ingedeeld in het gesloten circuit. Minder gevaarlijke producten daarentegen worden ingedeeld in het vrije circuit en mogen ter beschikking van het groot publiek gesteld worden.

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie.

Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014. Onderstaand vindt u alle verplichtingen die gelden voor verkopers en gebruikers van biociden uit het gesloten circuit. De gewijzigde verplichtingen, die in het vet zijn aangeduid, zijn in voege getreden op 12 juli 2018:

 

VERKOPER (art. 47 van het KB tot wijziging van het KB van 8 mei 2014):

-Zich registreren van zodra hij/zij een biocide heeft verkocht of aangekocht dat behoort tot het gesloten circuit – zie lijst van de toegelaten biociden of de toelatingsakte of op het online register om de status van het biocide te kennen.

-Registreren van de hoeveelheid biociden uit het gesloten circuit die hij/zij in het afgelopen jaar heeft verkocht, en dit jaarlijks tegen 31 december.

-Vermelden op de verkoopfactuur en op het kasticket: « Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit».

-Inlichten van elke klant, tijdens de verkoop, over zijn verplichtingen (registratie, dragen van PBM, vervoer, opslag, opleiding, …) die zijn opgelegd voor het biocide dat de verkoper te koop aanbiedt.

-Op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de toelatingsakte van het biocide (verplichtingen inzake opslag, vervoer, opleiding,…).

-Ter beschikking stellen, in de nabijheid, van alle PBM die vereist zijn voor het gebruik van een biocide van het gesloten circuit indien het publiek (niet-professionele geregistreerde gebruiker) toegang kan hebben tot dat product.

 

GEBRUIKER (art. 48 van het KB tot wijziging van het KB van 8 mei 2014):

-Zich registreren van zodra hij/zij een biocide uit het gesloten circuit heeft aangekocht, en dit vanaf 31 december 2018.

-Bevestigen van diens statuut als geregistreerde gebruiker via een online registratiesysteem, en dit jaarlijks tegen 31 december.

-Op de hoogte zijn van en voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toelatingsakte van het biocide (beschikbaar via de lijst van toegelaten producten).

We wensen u er ook aan te herinneren dat biociden moeten worden verwijderd overeenkomstig de gebruiksaanwijzing die vermeld is op het etiket en overeenkomstig de regelgeving inzake afvalverwijdering van uw regio.

Surf naar de website om bijkomende informatie over de Belgische en Europese wetgeving te vinden.

Lees meer

Verbod op stapelen van Deense karren

Stapelen van Deense karren kan op geen enkele manier, omdat de kar hierbij op een oneigenlijke manier gebruikt wordt, die niet door de leverancier/fabrikant werd voorzien. Dit wordt ook aangegeven in de gebruikershandleiding.

Het grote probleem bij stapeling is namelijk de instabiliteit. Het verbod geldt dan ook voor iedere vorm van stapeling. De onderstellen mogen wel tot maximaal 14 lagen worden gestapeld.

Omdat dit verbod drastische wijzigingen vereist en er geen haalbaar alternatief voorhanden is, werden er enkele adviezen gepubliceerd in afwachting van een definitieve oplossing:

 • Controleer aanwezig materiaal op defecten (ongelijke leggers, kapotte staander...)
 • Geef instructies over veilig gebruik:
 • Rijd alleen op egale vloeren;
 • Zie bij stapelen erop toe dat het onderstel op vier staanders steunt;
 • Zorg ervoor dat er tijdens het rijden met gestapelde Denen geen medewerkers in de buurt zijn;
 • Draag een veiligheidshelm (EN 14052), veiligheidsschoenen (EN ISO 20345, minimaal klasse S1) en werkhandschoenen.

   

Lees meer

Zwerfstromen in de melkstal

Het vermijden van zwerfstromen in de melkstal zorgt ervoor dat er efficiënter, economischer en vooral veiliger kan gewerkt worden.

Een melkinstallatie bevat talloze elektrische apparaten en dus ook elektrische geleiders.
In perfecte omstandigheden vloeit er enkel stroom door deze geïsoleerde geleiders.

In de realiteit valt een (kleine) lekstroom nooit uit te sluiten, waardoor de geleidende onderdelen in de stal,
zoals hekkens, onder spanning kunnen komen te staan.

Aangezien de stal vol staat met metalen onderdelen kan er, indien niet correct elektrisch verbonden, een spanningsverschil ontstaan tussen verschillende objecten. Als de koe twee van dergelijke onderdelen gelijktijdig aanraakt (bv. het hekken en een drinkbak), maar ook indien de koe als aarding fungeert (contact tussen het
hekken en de grond) zal er een elektrische stroom door het lichaam van de koe vloeien.

Van zodra de stroom op een metalen onderdeel groot genoeg is en dat deze door het dier vloeit naar een ander
metalen onderdeel óf naar de vloer, spreekt men van zwerfstromen. Deze zwerfstromen moeten
natuurlijk vermeden worden.

De folder ontwikkeld in samenwerking met Fedagrim en ILVO geeft meer duidelijkheid en nuttige tips over dit onderwerp.

FED17004_BrochZwerfstromenA5N.pdf

Lees meer

Protocol ULO-cellen voor tuinbouwbedrijven

Prevent Agri werkte samen met de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk en Boerenbond een protocol uit dat als leidraad kan dienen voor het uitwerken van een specifieke risicoanalyse m.b.t. ULOcellen.

Hard pitfruit, zoals appelen en peren, worden geoogst in de periode van augustus tot november.
Aangezien er jaarrond fruit van een hoge kwaliteit geleverd moet kunnen worden, wordt het vers geoogst product opgeslagen in ULO-cellen op het bedrijf.

Deze cellen kenmerken zich door een volledig gesloten systeem, waardoor de samenstelling van de atmosfeer en temperatuur gehandhaafd kan worden gedurende de gehele bewaarperiode. Meer specifiek gaat het over een lage temperatuur, een zeer laag zuurstofgehalte en een verhoogd CO2-gehalte.

Na het vullen van de ULO-cellen met fruitpalloxen, worden de cellen hermetisch van de omgevingslucht afgesloten.

Er zijn twee momenten tijdens dit bewaarproces waarbij de fruitteler deze gesloten atmosfeer moet onderbreken.

Een eerste, kortstondige, actie is het nemen van de periodieke monsters om de kwaliteit te controleren. Een tweede moment van langdurige onderbreking is het op omgevingslucht zetten van de cel.

Het downloadbare document kan dienen als leidraad voor het opstellen en/of realiseren van enkele (levens)noodzakelijke acties in bedrijven waar zich ULO-cellen bevinden.

Protocol

Lees meer

Verbod op het gebruik van bepaalde hulpstukken bij bosmaaiers

Uitrustingsstukken uit meer dan 1 metalen onderdeel zijn verboden!

 

Voorbeeld van een verboden kop met ketting

 

Bosmaaiers worden veelvuldig gebruikt voor het onderhoud van graskanten, onkruiden, kleinere boompjes en ondergroeiende vegetatie.

 

Onderdelen

Naast de motor en as, is het snijgarnituur het belangrijkste onderdeel van deze machine.

Bij de standaarduitvoering bestaat dit onderdeel uit een bobijn met nylondraad of uit een vast mes uit 1 stuk.

 

Risico bij gebruik van niet toegelaten onderdelen

Via verschillende kanalen worden er echter regelmatig onderdelen te koop aangeboden die bestaan uit een aantal kettingschakels, maar ook uit stalen bladen, messen en zelfs stukken ketting van een kettingzaag....

De metalen onderdelen van dergelijke uitrustingsstukken worden bij gebruik continu blootgesteld aan hoge mechanische belastingen, aangezien ze in contact komen met stenen, palen en andere solide structuren. Door deze belasting kunnen er delen afbreken, waarna ze met een hoge snelheid weggeslingerd worden. Door de katapultwerking van deze uitrustingsstukken, zullen losliggende steentjes en andere harde materialen met een hogere snelheid weggeslingerd worden, dan wanneer de standaardhulpstukken gebruikt worden.

 

Algemeen verbod!

Om ongevallen te vermijden vaardigde de Europese Commissie een directieve uit, waardoor de lidstaten dus moeten zorgen voor een totaalverbod op het verkopen en gebruiken van uitrustingsstukken voor bosmaaiers, die bestaan uit verschillende metalen onderdelen.

Volgens de geharmoniseerde standaard voor bosmaaiers EN ISO 11806:2008 moeten deze machines en hun uitrustingsstukken immers voldoen aan verschillende eisen. Deze standaard voorziet geen enkele mogelijkheid om uitrustingstukken te gebruiken die bestaan uit meer dan 1 metalen onderdeel. Ook de standaard aangebrachte beschermingskappen zijn niet voorzien om de hogere impact van wegslingerende onderdelen (Annex I van 2006/42/EC).

Lees meer

Keuze en plaatsing van draagbare blustoestellen

Draagbare blustoestellen zijn een eerste interventiemiddel en collectief beschermingsmiddel bij brand en dus onmisbaar, alsook verplicht, op ieder bedrijf.

Toelichtingstabel bij de keuze van het blustoestellen.

Brandklassen
 
Blusmiddelen

 

 
 
Aantal
1 bluséénheid per 150m² met een minimum van 2 eenheden per verdieping (1 bluséénheid= 10kg CO2/ 6kg poeder/ 6L schuim)
 
 
 
Éénmaal geplaatst
-3-maandelijkse controle door een verantwoordelijk, aangeduid persoon (plaatsing, toegankelijkheid, beschadigingen, leesbaarheid gebruiksaanwijzing,...) 
Zorg voor een registratie van deze controles!
 
-jaarlijks onderhoud uitgevoerd door een bevoegd persoon werkzaam bij een erkend bedrijf

 

Lees meer

Alcohol- en drugbeleid in de praktijk (CAO 100)

Problematisch gebruik van alcohol en andere drugs komt in elke organisatie voor. Alcohol, psychofarmaca en illegale drugs maken nu eenmaal deel uit van onze samenleving. De schadelijke effecten van deze middelen stoppen niet aan de deur van je organisatie

Op 1 april 2009 werd de Cao nr. 100 'omtrent een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming' gesloten. Je organisatie en je medewerkers hebben baat bij een preventief alcohol- en drugbeleid. Met zo'n beleid kunnen functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of andere drugs immers voorkomen of snel opgespoord worden.


Waarom een beleid?


Wat zijn de vereisten van Cao 100?

 • Fase 1

Tegen 1 april 2010 dienden private organisaties de uitgangspunten (de onderliggende visie) en doelstellingen (wat de organisatie wil bereiken) van hun alcohol- en drugbeleid te bepalen en op te nemen in een beleids- of intentieverklaring. De beleidsverklaring kon vervolgens zonder procedure tot wijziging aan het arbeidsreglement toegevoegd worden.
Dat is de zogenoemde fase 1.

 • Fase 2

Naast het verplichte deel voorziet de cao een tweede, facultatieve, fase. De uitgangspunten en doelstellingen uit de beleidsverklaring kunnen immers uitgewerkt worden in een echt beleid 'voor zover de realisatie van de uitgangspunten en doelstellingen dit vereist". Om een efficiënt beleid te realiseren zal fase 2 doorgaans nodig zijn.

Tot de tweede fase behoort de uitwerking van regels, procedures, werkwijze bij werkonbekwaamheid en (preventieve) testen. Voor de opname van deze regels, werkwijzen en procedures in het arbeidsreglement is de procedure tot wijziging wel vereist.


Vijf krachtlijnen van Cao 100

 • nadruk op het verminderd functioneren van de werknemer (niet op het eventuele alcohol- of ander druggebruik)
 • stapsgewijze opbouw van het beleid
 • belang van dialoog en consensus
 • het beleid dient op maat van de onderneming te zijn
 • het beleid geldt voor iedereen, van hoog tot laag

 

 

 

Hoe ver staat uw bedrijf met haar alcohol- en drugbeleid?

Q-ADO 2.0 toont u de weg.

Doe de test!

 

Als werknemer kunt u in uw omgeving geconfronteerd worden met problematisch gebruik van alcohol en andere drugs, met pilgebruik, met een gok- of internetverslaving. Het kan uw directe collega zijn, maar ook iemand van een andere afdeling, een leverancier of zelfs een leidinggevende.
Of misschien stelt u zich vragen bij uw eigen alcohol- of druggebruik, op of buiten het werk.

Wat kunt u doen als een collega een alcohol- of drugprobleem heeft?
Wat kan en mag uw werkgever doen?
En wat als u zich zorgen maakt over uw eigen gebruik?

De DrugLijn helpt u verder.

Op www.druglijn.be vindt u:

 • informatie over alcohol, andere drugs, pillen en gokken (Drugs ABC)
 • tips om om te gaan met het gebruik van iemand uit uw omgeving
 • antwoorden op veelgestelde vragen

Test uw kennis of gebruik

Test uw kennis over alcohol en andere drugs. Op www.druglijn.be kunnen volwassen gebruikers vanaf nu kosteloos en anoniem aan de slag met kennistests, zelftests en zelfhulpprogramma's. Verder zijn er zelfhulpboekjes voor gebruikers, partners en kinderen van gebruikers beschikbaar.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gebruik? Doe de test op www.druglijn.be.

 

Brochure NAR: Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming: Alcohol-drugs-NL.pdf

Lees meer

Ergonomie in de melkveesector: Tips om het jezelf iets makkelijker te maken

In de bestaande bedrijfsvoering kun je met kleine aanpassingen in de inrichting en kleine investeringen al gezonder en makkelijker werken.

Tips voor makkelijker melken:

• Hang schoonmaakdoeken of -papier op een ergonomisch prettige hoogte.

• Hang verspreid door de melkstal meerdere sproeiers voor het vlot reinigen van melkstellen.

• Plaats meerdere spraypistolen met dipmiddel om uiers na te behandelen.

• Draag een melkschort, zodat je echt dicht tegen de putrand staat.

• Besteed aandacht aan verlichting en ventilatie. Een ventilator scheelt hinderlijke vliegen.

• Overweeg de investering in een verdieping naast de melkrobot.

 

Tips voor makkelijker kalveren voeren:

• Kijk eens kritisch naar de indeling van de kalverstal, kun je zelf prettig werken?

• Overweeg de investering in een melkmixer, melktaxi of kalverdrinkautomaat.

• Zet melkpoeder- of brokkenzakken hoger door meerdere pallets eronder te zetten.

• Metsel bij de kraan een stenen wasbak op hoogte om emmers op te zetten.

 

Tips voor makkelijker helpen bij geboortes:

• Zorg voor goede verlichting en ruimte voor jezelf in het afk alfh ok.

• Gebruik een verlosapparaat.

• Til het geboren kalf niet, maar schuif het in de kruiwagen, liefst een met twee wielen en een lier.

 

Tips om makkelijker machines aan te koppelen:

• Vet een stroef draaiende topstang in.

• Noteer instelwaardes voor makkelijk en snel aankoppelen. 

Lees meer

Importeur moet Antigifcentrum (opnieuw) informeren over gevaarlijk mengsel

Elke importeur of downstreamgebruiker die een gevaarlijk mengsel in de handel wil brengen in België, is verplicht om het Antigifcentrum op de hoogte te brengen.

 
20 mei 2016

Elke importeur of downstreamgebruiker die een gevaarlijk mengsel in de handel wil brengen in ons land, is verplicht om het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties (Antigifcentrum) op de hoogte te brengen. Deze verplichting bestond eigenlijk al, maar ze werd in 2015 per vergissing opgeheven en wordt nu weer ingevoerd bij koninklijk besluit van 21 april 2016.

Mengsels die op basis van de Europese CLP-verordening ingedeeld zijn als gevaarlijk wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten, moeten ten laatste 48 uur vóór het in de handel brengen, aangemeld worden bij het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum werd immers aangewezen als het orgaan dat volgens de Europese Reach-wetgeving in ons land verantwoordelijk is voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid, met het oog op de respons op noodgevallen. De meldplicht ligt bij de importeur of downstreamgebruiker. Die moet de volgende gegevens overmaken aan het centrum:

 • de volledige chemische samenstelling van het mengsel, het veiligheidsinformatieblad, en "alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de taak van het centrum". Volgens het KB bestaat de taak van het Antigifcentrum uit het bieden van hulp aan de slachtoffers van intoxicaties, veroorzaakt door schadelijke chemische en biologische stoffen, en het treffen of bevorderen van de nodige maatregelen om dergelijke intoxicaties te voorkomen en te genezen; en
 • een 'apart formulier' met:
  • de gegevens op het etiket;
  • de contactgegevens van de persoon die het technische dossier over het mengsel bijhoudt;  eventueel een kopie van de beslissing van het Europees Chemieagentschap over een verzoek tot het gebruiken van een andere chemische naam;
  • de datum van de meest recente versie van het veiligheidsblad dat werd opgesteld in uitvoering van de Europese Reach-verordening; en
  • de datum van de meest recente kennisgeving aan het Antigifcentrum die betrekking had op dat gevaarlijke mengsel. Het KB bevat géén model van een dergelijk formulier.

De importeur of downstreamgebruiker moet een bewijs van verzending van het dossier bewaren. Het Antigifcentrum zal op zijn beurt een kopie van het 'aparte formulier' bezorgen aan de Dienst Risicobeheersing van Chemische Stoffen van de FOD Volksgezondheid. Een importeur of downstreamgebruiker die een gevaarlijk mengsel aangeeft aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, moet terzelfder tijd een eenmalige retributie van 200 euro betalen.De extra bijdrage van 400 euro voor personen die het recht op geheimhouding inroepen, wordt echter geschrapt.

We wijzen er tot slot nog even op dat er een gelijkaardige informatieplicht bestaat voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, voor biociden, en voor bepaalde cosmetica.

In werking: 9 mei 2016 (d.i. dag van publicatie in BS).

 

Bronnen

 • Koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, BS 9 mei 2016.
 • Artikel 13 van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, voor de opheffing ervan door art. 27 van het KB van 11 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisch recht van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 en van de Verordening (EG) nr. 1272/2008.
 • Aangifte van gevaarlijke mengsels, Belgisch Antigifcentrum.
 • Carine Govaert, senTRAL Nieuws - 10 mei 2016
(Bron: Attentia)
Lees meer

Belgische Drone-wetgeving van kracht

Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad de wetgeving die het gebruik van drones in het Belgische luchtruim regelt. Dat maakt dat dronebedrijven vanaf vandaag professionele vluchten mogen uitvoeren. Het gaat om het 'Koninklijk besluit met betrekk

Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad de wetgeving die het gebruik van drones in het Belgische luchtruim regelt. Dat maakt dat dronebedrijven vanaf vandaag professionele vluchten mogen uitvoeren.

Het gaat om het 'Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim'. Die breidt de wet uit 1919 op de regeling der luchtvaart aan waardoor voortaan ook onbemande vliegtuigen of RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), doorgaans ook beken als drones, mogen vliegen onder bepaalde omstandigheden.

Professionele activiteiten

De wetgeving is vooral belangrijk voor bedrijven die professioneel aan de slag willen met drones. Zij mochten tot nu toe enkel vliegen voor experimentele doeleinden maar nu kunnen ook deze spelers hun commerciële activiteiten ontwikkelen.

De wetgeving

De wetgeving zelf liet al enkele jaren op zich wachten. Een jaar geleden lagen de regels al wel in grote lijnen vast in een KB met onder meer examens voor professionele piloten. Maar het Directoraat-Generaal voor de Interne Markt van de Europese Commissie had in het najaar van 2015 nog bijkomende opmerkingen. Deze zijn terug te vinden op de website van FOD Mobiliteit.

Meer informatie

·        Publicatie in het Staatsblad

·        Vlieg veilig met je drone dankzij UniFly - Knack Datanews

·        BeUAS - De Belgische Federatie voor de Onbemande Luchtvaart

Lees meer

De avonturen van Napo

Een korte film die handelt over veel voorkomende risico's op de werkvloer.

De film is geschikt voor alle sectoren en werknemerniveaus, maar vooral voor jonge mensen in opleiding of met weinig werkervaring.

De verhalen willen het bewustzijn van basisrisico's verhogen en de kijkers aansporen om na te denken over ongevallen en hoe ze kunnen worden vermeden. Er zijn negen ongevallen en elk ervan is een typisch voorbeeld van een individueel of collectief risico in een bedrijf. De film benadrukt het belang van het nauwkeurig signaliseren van risico's, het goed begrijpen van waarschuwingslabels, de veiligheid tijdens het woon-werkverkeer, het gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen, het vermijden van risico's, het gebruiken van correcte en geschikte verpakkingen, het niet omzeilen van situaties en het gebruik van materialen en installaties door opgeleide werknemers.

 

Lees meer

"Veiligheid in bedrijf"

Ieder audit-aanvragend bedrijf in de Groene Sector waarbij Prevent Agri op bezoek gaat voor het uitvoeren van een veiligheidsaudit ontvangt deze sticker.

 
Een 'keurmerk' in de strikte zin van het woord kan je de Prevent Agri-sticker niet noemen. Wel een bewijs dat het bedrijf in kwestie zich bewust is van het veiligheidsverhaal en hier al dan niet al enkele stappen in genomen heeft of die zeker naar de toekomst toe nemen zal.

Vandaar ook de dubbele interpretatie van de slogan...

Lees meer