Nieuws - Volle gronds- en akkerbouw

JULI 2020: FLITSCONTROLES SOCIALE INSPECTIE

Om de problematiek van schijnzelfstandigheid tegen te gaan, plant de sociale inspectie in juli 2020 een reeks controles in de land- en tuinbouwsector.

Om als werkgever beter voorbereid te zijn op deze controles, vindt u in de link ‘Wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de groene sectoren?’ een handig overzicht welke vragen een inspecteur kan stellen tijdens een controle en u bijgevolg best op voorhand al eens bekijkt.

Opgelet: De sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat daar personen werken.

Opgelet met schijnzelfstandigheid!

Een zelfstandige is iemand die autonoom kan werken en zelf zijn werk kan plannen, zelf kan beslissen om zich eventueel te laten vervangen of om een werknemer in dienst te nemen, zelf kan beslissen om te werken voor meerdere klanten, iemand die zelf instaat voor zijn vervoer en voor zijn huisvesting ...

Deze criteria zijn voor de land- en tuinbouwsector uitgewerkt in 10 puntjes (KB van 20 juni 2013),  zo opgesteld dat men aan de hand hiervan in de praktijk kan beoordelen of iemand als een echte zelfstandige of schijnzelfstandige beschouwd wordt. Wanneer bij controle wordt geoordeeld dat het gaat om schijnzelfstandigheid, dan worden alle regels die gelden voor loontrekkenden van toepassing en worden er een hele reeks van inbreuken opgesteld.

Indien minder dan 5 criteria worden vervuld dan is er het (weerlegbare) vermoeden van een zelfstandige activiteit.

De criteria zijn als volgt :

 1. ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert zoals dit onder meer het geval is

  - bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen of
  - bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en verliezen van de onderneming
 2. ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert
 3. ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
 4. ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
 5. de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert;
 6. het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk eigen personeel aan te werven of zich te laten vervangen;
 7. het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van een andere personen, zoals dit onder meer het geval is wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een logo of een eigen bedrijfsnaam, of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor een en dezelfde medecontractant werken;
 8. uitsluitend of hoofdzakelijk werken met materiaal of vervoermiddelen, ter beschikking gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant;
 9. het ontbreken van onafhankelijkheid van diegene die de werkzaamheden uitvoert, ten overstaan van de medecontractant wat betreft zijn logies;
 10. werken op dezelfde plaatsen als de werknemers van de medecontractant, uitvoeren van dezelfde werkzaamheden als hen en niet beschikken over een gespecialiseerde beroepskennis nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Lees meer

Emissie van dieselmotoren

Ook niet voor de weg bestemde machines ontsnappen niet aan de verstrenging van de normen.

Het dampmengsel dat vrijkomt bij de verbranding van brandstof in een dieselmotor, bevat een hele rist aan schadelijke en toxische gassen, waarvan stikstofoxide (NO), stikstofdioxide (NO2 ), koolstofmonoxide en fijnstofdeeltjes de bekendste zijn.

Fijnstofdeeltjes zijn kleiner dan 100 nanometer. Als je weet dat een nanometer een miljoenste deel van een millimeter is, is het niet moeilijk te geloven dat deze deeltjes ingeademd kunnen worden en doordringen tot in de longen.

 

Gezondheidseffecten van de uitlaatgassen van dieselmotoren

Dieselmotoremissie kan uiteenlopende effecten hebben op de gezondheid, waaronder oogirritatie, aandoeningen aan de luchtwegen en astmatische klachten. Ook verhogen deze uitlaatgassen het risico op long- en blaaskanker

 

Normen voor werfmachines

Voor bouwplaatsmachines (niet voor de weg bestemde mobiele machines) worden twee soorten normen gebruikt:

• Stage, de Europese wetgeving voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

• Tier, de Amerikaanse regelgeving voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Net zoals voor dieselmotoren in voertuigen voor wegverkeer, werden de emissienormen ook voor dieselmotoren in bouwplaatsmachines in de afgelopen jaren verstrengd.

Bij de invoering van de Stage-normering werd voorrang gegeven aan machines met een hoog vermogen. Machines met een lager vermogen stoten welis waar minder gassen uit, maar er worden veel meer machines met een laag vermogen gebruikt dan machines met een hoog vermogen. Daarom richt Stage IV zich zowel op kleinere als op grotere machines. Voor werfmachines houdt de procedure voor CE-markering ook rekening met de van toepassing zijnde Stage-norm, dus een machine met een correcte CE-markering voldoet ook aan de emissienorm.

 

Welke normen gelden op de werkplek?

De Belgische wetgeving voorziet nog geen grenswaarde voor blootstelling aan dieselmotoremissies. De grenswaarde is de maximale concentratie aan een stof waaraan een medewerker gedurende acht uur mag worden blootgesteld. De Codex over het welzijn op het werk specifieert in boek VI, titel 1 wel grenswaarden voor zowel stikstofmonoxide als stikstofdioxide: voor stikstofmonoxide bedraagt de grenswaarde 2,5 mg/m³ en voor stikstofdioxide 5,7 mg/ m³.

Aangezien werken met werfmachines zo goed als altijd buiten gebeuren, worden deze grenswaarden nagenoeg nooit overschreden.

 

Hoe kan de blootstelling aan fijnstof worden verminderd?

Een belangrijk risico van dieselmotor emissie is de blootstelling aan fijnstof.

Elementair koolstof is een van de meest risicovolle componenten in het fijnstofmengsel. Ook voor elementair koolstof is momenteel geen grenswaarde vastgelegd. Het is wel aan te raden om deze blootstelling zo laag mogelijk te houden.

 

Preventiemaatregelen

Om de bestuurder van een werfvoertuig te beschermen, kan een cabine in overdruk voorzien worden. In een dergelijke cabine wordt gefilterde lucht naar binnen geblazen.

Uiteraard moeten de ramen en deuren van de cabine gesloten blijven. Meestal kan de blootstelling van werknemers aan dieselmotoremissie sterk beperkt worden met behulp van enkele eenvoudige organisatorische maatregelen:

 • Overweeg de aanschaf van accu-toestellen voor gebruik in gesloten ruimtes zoals serres en loodsen.
 • Plaats wachtende voertuigen op een voldoende grote afstand van de werkplek.
 • Wissel de ploegen die blootgesteld worden aan dieselmotoremissie, regelmatig af.
 • Plaats rijplaten indien mogelijk. Rijden op een onverharde weg verhoogt immers het brandstofverbruik en dus ook de dieselmotoremissie.
 • Beperk de aanwezigheid van werknemers op plaatsen met veel dieselmotoremissie.
 • Vermijd zo veel mogelijk dat dieselmotoren stationair draaien. In verschillende Belgische steden en gemeenten worden hier trouwens GAS-boetes voor gegeven.

 

Besluit

Blootstelling aan dieselmotoremissie is een belangrijk aandachtspunt en zal dat ook in de nabije toekomst blijven. Bij de aankoop of huur van bouwplaatsmachines moet dus aandacht besteed worden aan dit risico.

 

(Bron: Constructiv)

Lees meer

Werkzaamheden met landbouwmachines opnieuw verboden voor jongeren

Enkele jaren geleden werd het rijden met tractoren en het werken met landbouwmachines mogelijk gemaakt voor jongeren die beschikten over een gepast rijbewijs. Met de nodige instructies en toezicht door de werkgever, konden deze werkzaamheden dan ook door bijvoorbeeld jobstudenten uitgeoefend worden.

Dit is echter niet langer mogelijk. Sinds het in werking treden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 worden landbouwmachines vermeld in de bijlage X.3-1 van de codex. Dit deel beschrijft alle machines die als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Het is dus principieel verboden voor elke jongere werknemer, om een machine die ontworpen werd voor de landbouw en waarmee landbouwactiviteiten worden uitgevoerd, te hanteren, te bedienen en te gebruiken. Het bedienen van een oogstmachine en het rijden met een tractor met een werktuig, een balenpers, een plantmachine, een zaaimachine, een freesmachine, een machine voor grondverzet... kan dus niet langer.

Enkel onder zeer specifieke voorwaarden kan er van dit verbod afgeweken worden. Het gaat dan over studenten/stagiairs die in het kader van hun opleiding met dergelijke machines werken én enkel onder strikt toezicht van een verantwoordelijke.

Rijden op de openbare weg: Een tractor die alleen gebruikt wordt om van plaats A naar plaats B te rijden (bv. om een lading fruit te vervoeren naar de opslag), is een motorvoertuig, maar geen landbouwmachine: dit gebruik van de tractor wordt dan ook niet beschouwd als gevaarlijke arbeid die verboden is voor jongeren. Een jongere (met inbegrip van een jobstudent) mag dus met een tractor op de openbare weg rijden, op voorwaarde uiteraard dat de nodige preventiemaatregelen worden getroffen op basis van de algemene risicoanalyse, en dat de jongere over rijbewijs G beschikt als hij met de tractor op de openbare weg rijdt.


Lees meer

Reuzenteken rukken steeds meer op.

Onderzoekers uit Nederland waarschuwen voor de oprukkende reuzenteken!

Reuzenteken (hyalomma) zijn teken die wel drie keer zo groot zijn als hun ‘normale’ soortgenoten. Ze kunnen ook drager zijn van Borrelia burgdorferi: de besmette teken kunnen dus Lyme of hersenvliesontsteking overbrengen.

Het gevaar wordt alsmaar steeds groter: door de opwarming van de aarde stijgt het aantal van deze kruipers sterk. Steeds meer mensen worden dan ook gebeten. De spinachtige beestjes hechten zich vanuit het gras, bladeren of de struiken vast aan voorbijgangers. Zij zoeken bij de gastheer of -vrouw een lekker warm, vochtig plekje op waar de huid dun is. Niettegenstaande de oprukkende soort veel groter is dan zijn reeds aanwezige tegenhanger, kunnen ze toch nauwelijks opvallen, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom: pas op voor de teek.

Lees meer

Studieavond voor de Sierteelt

Toelichting van de inspectiecampagne 'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia op het werk'

 
 

In navolging van de gevoerde inspectie-campagne (TWW)

'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia op het werk' de afgelopen maanden (2018) bij een kleine 70 sierteeltbedrijven in Oost-Vlaanderen, worden de resultaten en bevindingen op deze avond toegelicht.

Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling aan het panel.

Zend ook uw vra(a)g(en) waarop U een antwoord wenst die avond reeds door

 

Datum: donderdag 14/03/2019

Plaats: PCS Destelbergen, Schaessetraat 18, 9070 Destelbergen

Doelgroep: alle Vlaamse sierteeltbedrijven

 

Programma:

19u30: Verwelkoming door Mieke Sevenans, Prevent Agri

19u40: Vakorganisaties AVBS en ABS aan het woord - korte toelichting

19u55: Toelichting van de gevoerde campagne: 'Bescherming van de werknemers binnen de sierteelt met bijzondere aandacht voor de risico's van het gebruik van gevaarlijke chemische agentia (gewasbeschermingsmiddelen) op het werk'

door ing. Ann Opstaele, sociaal inspecteur TWW Directie Oost-Vlaanderen, FOD WASO

20u55:Vraagstelling aan het panel (Mieke Sevenans, Robin De Sutter, Ann Opstaele, Nico Geiregat en een afgevaardigde van ABS en AVBS)

21u30: Einde

Moderator: ir. PaulVan Haecke, directiehoofd TWW OostVlaanderen - FOD WASO

 

Inschrijving en/of vraagstelling (op dewelke u die avond een antwoord wenst) via deze link 

Allen welkom!

Lees meer

Ongevalsonderzoek plukwagen

Ernstige verwondingen bij fruitplukker door plukwagen.

 

Een seizoenarbeider is reeds voor de 10e maal op hetzelfde bedrijf tewerkgesteld. Omwille van deze ervaring krijgt hij de opdracht om de plukwagen te besturen. Dagenlang gaat alles goed tot op een regenachtige dag. Tijdens het veranderen van rij glijdt de plukwagen plots weg van de lichte helling en komt op zijn zijkant in de gracht terecht. Één seizoenarbeider loopt zeer ernstige verwondingen op. Tot overmaat van ramp kunnen de seizoenarbeiders niemand contacteren én rijden de hulpdiensten zich vast in de wirwar van veldwegen.

Relaas van de feiten

Door de onverwachte regenval werd het terrein op sommige plaatsen zeer glad. Door de helling van het terrein gaat de wagen aan het schuiven. Een arbeider raakt gekneld onder de zijleuning en heeft ernstige verwondingen aan beide bovenbenen. Aangezien de werknemers geen instructies hadden gekregen tijdens hun onthaal, bleef iedereen tijdens het verplaatsen tussen de rijen op de plukwagen staan. Bijkomend werd het platform niet naar de onderste positie teruggebracht. Na het ongeval willen de werknemers de werkgever verwittigen, maar komen tot de conclusie dat ze geen telefoonnummer van de werkgever op zak hebben. Ze besluiten om de hulpdiensten te verwittigen, maar spreken geen Nederlands. Na enige tijd kunnen ze wel hun locatie beschrijven. De hulpdiensten raken echter niet zonder slag of stoot tot bij het ongeval.

Aandachtspunten om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden:

-Zorg ervoor dat u als werkgever in eerste instantie de risico’s van alle werkzaamheden duidelijk in kaart brengt en communiceer deze, met de nodige maatregelen, ook duidelijk met de werknemers tijdens het onthaal.

-Wijs elke werknemer ook op zijn verantwoordelijk om, voordat hij het werk begint, de risico’s te beoordelen.

-Zorg ervoor dat de werknemers weten waar ze aan het werk zijn, hoe de werkgever gecontacteerd kan worden en wie ze moeten verwittigen in geval van nood (het installeren van de app 112.be kan hieraan tegemoet komen).

-Specifiek voor de werkzaamheden met de plukwagen:

 • Gebruik de veiligheidsinstructiekaart om de werknemer te wijzen op de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de plukwagen.
 • De bestuurder van de plukwagen heeft een veiligheidsfunctie:
  • hij dient dus jaarlijks op medische controle te gaan bij de bedrijfsarts.
  • De werkgever moet de bestuurder een opleiding geven of laten volgen om de plukwagen correct te besturen. Zorg ervoor dat deze opleiding aangetoond kan worden.
  • De werkgever moet de werknemer bekwaam verklaren om met de plukwagen te rijden.
 • Onderstreep zeker de noodzaak om enkel in de rijen met de werknemers op het platform te rijden en hamer op de noodzaak dat iedereen dient af te stappen op het einde van de rij.
 • Tijdens het transport (alle verplaatsingen buiten de rijen) dient het platform naar beneden gelaten te worden.
 • Er kan enkel gereden worden op vlakke terreinen. Indien er toch hellende vlakken zijn, zorg er dan voor dat hierop geen bochten genomen worden.
 • Zorg ervoor dat het personeel over een veilige plukwagen kan beschikken (noodstop, correct geplaatste ladder, tussenleuning…) en dat de werknemers deze ook correct gebruiken (platformvloer even breed uitschuiven als de leuningen…)
Lees meer

Ongevalsonderzoek oogletsel

Blijvend oogletsel door weggeslingerd voorwerp tijdens bosmaaien.

Een groenaannemer gebruikt een bosmaaier met slagmes om verwilderde begroeiing langsheen een openbare weg te maaien. Plotseling krijgt de arbeider een zware slag tegen het hoofd. Een stuk materiaal werd weg gekatapulteerd door het slagmes. Het oog van de arbeider wordt zwaar beschadigd en de kans op volledig herstel miniem.

Relaas van de feiten

Door een onverwachte wijziging in de planning van de werkzaamheden had de werknemer niet de juiste persoonlijke bescherming bij zich. Gezien de werf zich op enige afstand van het bedrijf lag, was er geen mogelijkheid om deze op te halen. Hierdoor begon de werknemer met maaien zonder eerst oog- of gelaatsbescherming op te zetten.

Aandachtpunten om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden

Zorg ervoor dat u als werkgever in eerste instantie de risico’s van alle werkzaamheden duidelijk in kaart brengt en communiceer deze, met de nodige maatregelen, ook duidelijk met de werknemers. Wijs elke werknemer ook op zijn verantwoordelijk om, voordat hij het werk begint, de risico’s te beoordelen. Werkt uw werknemer met de bosmaaier? Zorg dat hij vooraf een heldere instructie krijgt en maak werkafspraken aan de hand van de veiligheidinstructiekaart.

 • Zorg voor een duidelijke planning.
 • Geef uw werknemer de persoonlijke beschermingsmiddelen die hij nodig heeft. Volgens de risicoanalyse zijn dat voor het werken met de bosmaaier:
  • veiligheidsschoenen met goede grip op de ondergrond;
  • soepel zittende werkhandschoenen, bij voorkeur van leer;
  • een veiligheidsbril, bij voorkeur in combinatie met een gelaatsscherm;
  • gehoorbescherming, bij voorkeur otoplastieken;
  • signaalkleding (voor langsheen de openbare weg);
  • beenbescherming: stevige werkkleding, een veiligheidsbroek of een bosmaaierbroek.
  • Spreek mensen die de persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen altijd daarop aan.
Lees meer

Synthetische herbiciden voor niet-professioneel gebruik verboden voor iedereen

Synthetische herbiciden werden reeds enige tijd geleden verboden voor particulieren en niet-professionelen. Met de publicatie van het KB is het vanaf heden voor IEDEREEN verboden om deze producten nog langer aan te kopen en te gebruiken.

Een nieuw koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 september 2018. Het doel van dit besluit is om een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik te verbieden.

De verkoop en het gebruik van de volgende herbiciden zijn vanaf 6 oktober 2018 verboden, en dit voor zowel het professionele als het niet-professionele gebruik:

Toelating

Commerciële naam

Werkzame stof(fen)

10152G/B

ENVISION CARE

glyfosaat

10101G/B

ETNA T-FREE

glyfosaat

10193G/B

GALLUP GARDEN GEBRUIKSKLAAR/GALLUP GARDEN PRET A L'EMPLOI

glyfosaat

10536G/B

GALLUP HOME AND GARDEN

glyfosaat

10027G/B

GALLUP SUPER WEEDKILLER RTU

glyfosaat

10065G/B

GLYFALL GARDEN

glyfosaat

9569G/B

GLYFOS ENVISION 7,2 G/L

glyfosaat

1180G/P

HERBI TOTAL

glyfosaat

10035G/B

KB WEEDOL PLUS SPRAY

glyfosaat + diflufenican

10479G/B

NETOSOL KLAAR VOOR GEBRUIK/PRET A L'EMPLOI

glyfosaat

10478G/B

NETOSOL KLAAR VOOR GEBRUIK/PRET A L'EMPLOI SPRAY

glyfosaat

10192G/B

NETOSOL READY

glyfosaat

10191G/B

NETOSOL SPRAY

glyfosaat

10305G/B

NETOSOL SUPER

glyfosaat

10272G/B

NETOSOL ULTRA

glyfosaat

10186G/B

PANIC FREE GARDEN

glyfosaat

10567G/B

PREMAZIN FREE

glyfosaat

9445G/B

PROP'SOL

glyfosaat

9631G/B

PROP'SOL SPRAY

glyfosaat

10329G/B

RESOLVA 24 H KLAAR VOOR GEBRUIK - PRET A L'EMPLOI

glyfosaat + diquat

9708G/B

RESOLVA 24H

glyfosaat + diquat

9709G/B

RESOLVA 24H SPRAY

glyfosaat + diquat

10009G/B

ROUNDUP EXEL

glyfosaat

10004G/B

ROUNDUP EXTRA

glyfosaat

9901G/B

ROUNDUP FAST

glyfosaat + pelargonzuur

9953G/B

ROUNDUP GEL

glyfosaat

10592G/B

ROUNDUP GEL MAX

glyfosaat

10063G/B

ROUNDUP K360

glyfosaat

10422G/B

ROUNDUP OPTIMA

glyfosaat

10415G/B

ROUNDUP OPTIMA 60

glyfosaat

10402G/B

ROUNDUP OPTIMA PLUS

glyfosaat

10401G/B

ROUNDUP OPTIMA POWER

glyfosaat

8116G/B

ROUNDUP PLUS

glyfosaat

8069G/B

ROUNDUP SPRAY

glyfosaat + pelargonzuur

10010G/B

ROUNDUP SPRAY PUMP 'N GO

glyfosaat + pelargonzuur

10442G/B

TOTAL NET EASY

glyfosaat

10639G/B

TOTAL NET PRO

glyfosaat

10638G/B

TOTAL NET PRO SPRAY

glyfosaat

10573G/B

TOTAL NET ULTRA

glyfosaat

10574G/B

TOTAL NET ULTRA SPRAY

glyfosaat

9609G/B

ULTIMA

pelargonzuur + maleïnehydrazide

9610G/B

ULTIMA SPRAY

pelargonzuur + maleïnehydrazide

9841G/B

WEEDOL ULTRA

glyfosaat + pyraflufen-ethyl

9842G/B

WEEDOL ULTRA SPRAY

glyfosaat + pyraflufen-ethyl

10734G/B

ZAPPER SPRAY

glyfosaat + diflufenican

Een procedure voor de intrekking van de toelatingen zal worden opgestart volgens artikel 29 §1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met een beroepstermijn van 3 maanden. In overeenstemming met artikel 29 §4 van dat besluit zal de intrekking van de toelatingen na 6 maanden in werking treden.

De toelatingshouders zullen individueel op de hoogte gebracht worden van deze maatregelen.

Lees meer

Campagnelancering 'Wees alert voor asbest'

Op 25 september 2018 werd het startschot gegeven voor de campagne Wees alert voor asbest in de Koninklijke bibliotheek van België te Brussel, in het bijzijn van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block.

De campagne richt zich zowel tot iedereen die actief is in uiteenlopende professionele sectoren (zoals, bouw, land-en tuinbouw, renovatiewerken,scholen...) als tot iedereen die zelf zijn woning renoveert of die nabij een asbestgevoelige buurt woont of werkt. 

De campagne zal echter pas geslaagd zijn als werkgevers-, werknemersorganisaties, de overheid, de partners en particulieren samenwerken! 

Daarom organiseerden Fedris en Constructiv al ver voor de campagnelancering een overlegplatform waarin belanghebbende partijen konden deelnemen. Zo ook Prevent Agri.

Wij zullen helpen om de doelstellingen van deze campagne te ondersteunen en uit te dragen.WAT IS ASBEST ?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen dat in de natuur voorkomt. Deze zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels die je niet met het blote oog kan waarnemen.

Asbest werd van 1945 tot 2001 veel gebruikt (met een piek tussen 1955 en 1985) wegens zijn praktische eigenschappen: het is hittebestendig, heeft goede thermische en akoestisch isolerende eigenschappen en het is bestand tegen de sterkste zuren en basen. Op de koop toe is het waterbestendig, goedkoop, makkelijk te ontginnen en eenvoudig te verwerken.

Er zijn dan ook meer dan 3.500 verschillende toepassingen van asbest gekend. Enkele van de meest voorkomende zijn:

 • dakbedekkingen en gevelbekledingen in asbestcement (golfplaten, gevelleien)
 • isolatiemateriaal rond leidingen en verwarmingsbuizen
 • bloembakken in asbestcement
 • vuurbestendige platen
 • remschoenen van voertuigen
 • in en onder vinylvloertegels
 • in de vorm van spuitasbest rond draagbalken
 • afdichtkoord voor kacheldeurtjes

Het is dus goed om altijd alert te blijven, want asbest kan op veel plaatsen voorkomen: in woningen, kantoren, scholen, commerciële gebouwen…

 

OPLETTEN GEBLAZEN

Intussen weten we dat asbest ook gevaarlijk is: de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over tientallen jaren) kan het ernstige gezondheidsproblemenveroorzaken, zoals mesothelioom en asbestose.

Nu, het zijn vooral mensen die beroepsmatig in aanraking komen met asbesthoudende toepassingen die een hoog risico lopen. Maar toch zijn we met zijn allen maar beter dubbel voorzichtig wanneer we afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning of gebouw van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Net omdat het de losse vezels zijn die het grootste risico vormen, wordt er een onderscheid gemaakt tussen zogenoemde hechtgebonden materialen en niet-hechtgebonden (of losgebonden) materialen:

 • Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Ze kunnen niet vrijkomen tenzij het dragermateriaal verweert, veroudert of wordt beschadigd.
 • Bij losgebonden asbest zijn de asbestvezels niet goed verankerd in het dragermateriaal, zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen.

Dat onderscheid heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop er met het asbest omgesprongen moet worden.


OPLEIDING

Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen, voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld?

Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de nodige opleidingen te laten volgen:

 

 Opleiding voor eenvoudige handelingen:

 • een basisopleiding van 8 uur
 • een jaarlijkse bijscholing van 8 uur.

 Het programma van die opleidingen ligt vast en omvat de volgende onderwerpen:

 • eigenschappen en gezondheidsrisico’s van asbest
 • soorten asbesthoudende materialen en hoe ze herkennen
 • veilige werkmethoden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • vereisten rond gezondheidstoezicht
 • afvalstoffen opslaan en verwijderen

 Opleiding voor de andere technieken, namelijk de couveusezaktechniek of de hermetisch afgesloten zone

 • een basisopleiding van 32 uur
 • een jaarlijkse herhalingsopleiding van 8 uur 

MEER INFO http://alertvoorasbest.be/

 


Lees meer

Opleidingsverstrekkers arbeidsveiligheid gezocht!

Als PREVENT AGRI zijn wij op zoek naar LESGEVERS met belangstelling voor de GROENE SECTOR, die zich wensen bij te scholen binnen het thema ‘ARBEIDSVEILIGHEID’. Ons doel is een pool samen te stellen waaruit provinciaal en regionaal kan geput worden.

 

Lijkt het je wel wat om opgenomen te worden in onze pool?

Tijdens het voorjaar van 2018 zal er gestart worden met een éérste kennismakingsronde en een gratis passende opleiding.

 


CONTACT

• Mieke Sevenans — 0473 99 96 20
• Robin De Sutter — 0479 74 42 24

Lees meer

Bijkomende fytolicentie nodig voor bepaalde producten

De wetgeving over de fytolicentie bepaalt dat voor gewasbeschermingsmiddelen met een verhoogd risico de bijkomende fytolicentie Ps ‘Specifiek professioneel gebruik’ nodig is.

Onlangs werd op de erkenningsakte opgenomen dat de bijkomende fytolicentie Ps ook vereist is voor de actieve stof dazomet, die gebruikt wordt voor bodemontsmetting.

De fytolicentie Ps wordt beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen. Deze fytolicentie was al eerder vereist voor de begassingsproducten sulfuryldifluoride (Profume) en Al- en Mgfosfide (Quickphospellets en -tablets en Degesch Plates B), die vooral gebruikt worden voor ruimteontsmetting. Ook voor chloorpicrine was ze vereist tijdens de laatst goedgekeurde periode van 120 dagen in 2016. Sindsdien werd de verplichting ook ingevoerd voor de bodemontsmettingsmiddelen metamnatrium (Solasan, Terrasan) en metamkalium (Tamifume SL).

Het erkenningscomité heeft nu beslist om deze vereiste ook in te voeren voor de lopende erkenning van het bodemontsmettingsmiddel dazomet (Basamid, Dazoclean). Voor dazomet gaat de verplichting in vanaf 1 maart 2018. Wie op dat moment niet over de vereiste fytolicentie Ps beschikt, zal deze producten niet meer mogen toepassen en ze ook niet meer kunnen aankopen. De metamproducten en dazomet genereren MITC, waardoor je ze met één specifieke fytolicentie kan toepassen. Wie al een fytolicentie Ps haalde voor metamproducten kreeg een bericht dat ze uitgebreid is met dazomet.

 

Hieronder vindt u de middelen terug waarvoor een fytolicentie Ps is vereist

                                                                                                                                                                             (Bron:Fytoweb)

 

De gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van dergelijke middelen vindt u terug in de uitgebreide ‘Gids fytolicentie’.  


Examen afleggen

Per specifieke fytolicentie Ps die je wilt behalen moet je een examen afleggen. Om te kunnen deelnemen aan het examen, moet je minstens 21 jaar oud zijn en beschikken over een fytolicentie P2 of P3. Omdat je dus al houder moet zijn van een fytolicentie, beperkt het examen zich tot een aantal specifieke kennisvereisten over de actieve stof(fen) waarvoor je het examen aflegt. Het gaat over de specifieke toepassingstechnieken zoals begassing, bodeminjectie of druppelirrigatie. Daarnaast worden er vragen gesteld over de specifieke maatregelen die je moet nemen om de risico’s voor de toepasser, de omwonenden en het leefmilieu te beperken – onder andere specifieke bufferzones respecteren, waarschuwingsborden plaatsen en de bodem na de toepassing afdekken met gasdichte folie.

 

Copyright Boerenbond

Lees meer

Voorstelling folder 'Veilig omgaan met mestgassen' op 24/02/2017

De voorbije jaren werd de sector slachtoffer van enkele jammerlijke ongevallen met mestgassen.

Prevent Agri en Fedagrim sloegen daarom de handen in elkaar om hieromtrent een brochure te ontwikkelen. 

Deze handige en overzichtelijke brochure geeft aan waar mestgassen gevaar kunnen opleveren in een varkens- en melkveestal. 

De partners hopen met deze brochure de bewustwordingte vergroten. 

Chris Botterman, Johan Colpaert en Robin De Sutter benadrukten, in bijzijn van vakpers en onderwijs, de belangrijkheid van dit onderwerp en de waarde van de onderlinge samenwerking tijdens een pers-moment op 24 februari.

 De folder wordt vanaf vandaag breed verspreid via alle mogelijke kanalen. (pers, beurzen, scholen...) 

U kan de brochure ook vrij downloaden door op onderstaande links te klikken.

 
 
 
 
 
 
Lees meer

Keuze en plaatsing van draagbare blustoestellen

Draagbare blustoestellen zijn een eerste interventiemiddel en collectief beschermingsmiddel bij brand en dus onmisbaar, alsook verplicht, op ieder bedrijf.

Toelichtingstabel bij de keuze van het blustoestellen.

Brandklassen
 
Blusmiddelen

 

 
 
Aantal
1 bluséénheid per 150m² met een minimum van 2 eenheden per verdieping (1 bluséénheid= 10kg CO2/ 6kg poeder/ 6L schuim)
 
 
 
Éénmaal geplaatst
-3-maandelijkse controle door een verantwoordelijk, aangeduid persoon (plaatsing, toegankelijkheid, beschadigingen, leesbaarheid gebruiksaanwijzing,...) 
Zorg voor een registratie van deze controles!
 
-jaarlijks onderhoud uitgevoerd door een bevoegd persoon werkzaam bij een erkend bedrijf

 

Lees meer

Alcohol- en drugbeleid in de praktijk (CAO 100)

Problematisch gebruik van alcohol en andere drugs komt in elke organisatie voor. Alcohol, psychofarmaca en illegale drugs maken nu eenmaal deel uit van onze samenleving. De schadelijke effecten van deze middelen stoppen niet aan de deur van je organisatie

Op 1 april 2009 werd de Cao nr. 100 'omtrent een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming' gesloten. Je organisatie en je medewerkers hebben baat bij een preventief alcohol- en drugbeleid. Met zo'n beleid kunnen functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of andere drugs immers voorkomen of snel opgespoord worden.


Waarom een beleid?


Wat zijn de vereisten van Cao 100?

 • Fase 1

Tegen 1 april 2010 dienden private organisaties de uitgangspunten (de onderliggende visie) en doelstellingen (wat de organisatie wil bereiken) van hun alcohol- en drugbeleid te bepalen en op te nemen in een beleids- of intentieverklaring. De beleidsverklaring kon vervolgens zonder procedure tot wijziging aan het arbeidsreglement toegevoegd worden.
Dat is de zogenoemde fase 1.

 • Fase 2

Naast het verplichte deel voorziet de cao een tweede, facultatieve, fase. De uitgangspunten en doelstellingen uit de beleidsverklaring kunnen immers uitgewerkt worden in een echt beleid 'voor zover de realisatie van de uitgangspunten en doelstellingen dit vereist". Om een efficiënt beleid te realiseren zal fase 2 doorgaans nodig zijn.

Tot de tweede fase behoort de uitwerking van regels, procedures, werkwijze bij werkonbekwaamheid en (preventieve) testen. Voor de opname van deze regels, werkwijzen en procedures in het arbeidsreglement is de procedure tot wijziging wel vereist.


Vijf krachtlijnen van Cao 100

 • nadruk op het verminderd functioneren van de werknemer (niet op het eventuele alcohol- of ander druggebruik)
 • stapsgewijze opbouw van het beleid
 • belang van dialoog en consensus
 • het beleid dient op maat van de onderneming te zijn
 • het beleid geldt voor iedereen, van hoog tot laag

 

 

 

Hoe ver staat uw bedrijf met haar alcohol- en drugbeleid?

Q-ADO 2.0 toont u de weg.

Doe de test!

 

Als werknemer kunt u in uw omgeving geconfronteerd worden met problematisch gebruik van alcohol en andere drugs, met pilgebruik, met een gok- of internetverslaving. Het kan uw directe collega zijn, maar ook iemand van een andere afdeling, een leverancier of zelfs een leidinggevende.
Of misschien stelt u zich vragen bij uw eigen alcohol- of druggebruik, op of buiten het werk.

Wat kunt u doen als een collega een alcohol- of drugprobleem heeft?
Wat kan en mag uw werkgever doen?
En wat als u zich zorgen maakt over uw eigen gebruik?

De DrugLijn helpt u verder.

Op www.druglijn.be vindt u:

 • informatie over alcohol, andere drugs, pillen en gokken (Drugs ABC)
 • tips om om te gaan met het gebruik van iemand uit uw omgeving
 • antwoorden op veelgestelde vragen

Test uw kennis of gebruik

Test uw kennis over alcohol en andere drugs. Op www.druglijn.be kunnen volwassen gebruikers vanaf nu kosteloos en anoniem aan de slag met kennistests, zelftests en zelfhulpprogramma's. Verder zijn er zelfhulpboekjes voor gebruikers, partners en kinderen van gebruikers beschikbaar.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gebruik? Doe de test op www.druglijn.be.

 

Brochure NAR: Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming: Alcohol-drugs-NL.pdf

Lees meer

Inventarisatie ongevallen

Ieder ongeval op uw bedrijf dient geregistreerd te worden. Via het downloadbare inventarisatiedocument (Inventaris Gebeurde Arbeidsongevallen) krijgt U een voorbeeld van hoe dit best gebeurt.

Het bijhouden van een register van interventies in het kader van de eerste hulp, maakt essentieel deel uit van het preventiebeleid met als doel:

 • andere gelijkaardige ongevallen te voorkomen,
 • toe te laten de organisatie van de eerste hulp te evalueren en aan te passen,
 • een andere periodiciteit toe te laten in de organisatie van de bijscholing,
 • het element van bewijs bij lichte arbeidsongevallen die niet door de werkgever aan de arbeidsongevallenverzekeraar moeten worden aangegeven
 • om een juridische zekerheid te waarborgen indien, in voorkomend geval, de eerste hulp niet tijdig of slecht werd toegediend.
 • In het kader van de welzijnswet wordt de hulpverlener als werknemer beschouwd en kan hij niet strafrechtelijk vervolgd worden in het kader van deze wet aangezien de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen inzake de eerste hulp rust op de werkgever. De hulpverlener is vanzelfsprekend wel onderworpen aan de sancties die de werkgever heeft vastgesteld in het kader van hun contractuele relaties. In geval van een zware fout begaan door de hulpverlener, zal het gemeen recht (burgerlijk of strafrechtelijk) worden toegepast, zoals voor elke andere burger.

In het register moeten minstens de volgende elementen worden opgenomen:

 • de naam van het slachtoffer,
 • de naam van de persoon die de eerste hulp heeft toegediend,
 • de plaats, de datum en het uur van het ongeval, evenals een beschrijving en de omstandigheden van het ongeval, met het oog op de vrijstelling van aangifte van deze ongevallen aan de arbeidsongevallenverzekeraar en het behoud als element van bewijs in geval van verergering,
 • de datum en het uur van de interventie,
 • de aard van de interventie (aard van de kwetsuren, type en middelen van eerste hulp, follow-up na de eerste hulp, …),
 • de identiteit van eventuele getuigen.

Voorbeeld Inventaris Gebeurde Arbeidsongevallen

Lees meer

Leeftijdsgrens toegestane werkzaamheden stagiairs daalt van 18 naar 16 jaar.

De leeftijdsgrens voor het manipuleren van machines door stagiairs wordt verlaagd, mits bepaalde voorwaarden.

Initieel mochten stagiairs onder de 18 jaar, die tewerkgesteld werden in een bedrijf, geen machines manipuleren. Deze leeftijdsgrens werd door een wijziging van het KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk en van het KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs, verlaagd naar 16 jaar.

 

Dit kan evenwel onder bepaalde voorwaarden:

-de activiteiten of de aanwezigheid van de stagiair op bepaalde plaatsen zijn onontbeerlijk voor de beroepsopleiding.

-de werkgever zorgt ervoor dat deze personen een adequate opleiding hebben ontvangen ifv de sector waarin de activiteit wordt uitgevoerd of ziet erop toe dat zij de nodige beroepsopleiding hebben ontvangen.

-de werkgever treft effectieve preventiemaatregelen en zorgt voor controle op de naleving hiervan.

-de werkgever ziet erop toe dat de activiteiten en de aanwezigheid van de stagiair kunnen plaatsvinden in het bijzijn van een ervaren werknemer

Lees meer

Sectorgerichte pictogrammen en signalisatie aan voordeeltarief

Prevent Agri bereikte een unieke overeenkomst met OTM

OTM, het bedrijf waar de Federale overheid reeds meer dan 30 jaar beroep op doet voor de productie van de officiële plaat, heeft een uieke overeenkomst met Prevent Agri.

Sectorgerichte pictogrammen en signalisatie zijn vanaf heden te verkrijgen aan voordeeltarief via onderstaande bestelbonnen.

Bestelbon Pictogrammen

Bestelbon Signalisatie

 

Lees meer

Importeur moet Antigifcentrum (opnieuw) informeren over gevaarlijk mengsel

Elke importeur of downstreamgebruiker die een gevaarlijk mengsel in de handel wil brengen in België, is verplicht om het Antigifcentrum op de hoogte te brengen.

 
20 mei 2016

Elke importeur of downstreamgebruiker die een gevaarlijk mengsel in de handel wil brengen in ons land, is verplicht om het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties (Antigifcentrum) op de hoogte te brengen. Deze verplichting bestond eigenlijk al, maar ze werd in 2015 per vergissing opgeheven en wordt nu weer ingevoerd bij koninklijk besluit van 21 april 2016.

Mengsels die op basis van de Europese CLP-verordening ingedeeld zijn als gevaarlijk wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten, moeten ten laatste 48 uur vóór het in de handel brengen, aangemeld worden bij het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum werd immers aangewezen als het orgaan dat volgens de Europese Reach-wetgeving in ons land verantwoordelijk is voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid, met het oog op de respons op noodgevallen. De meldplicht ligt bij de importeur of downstreamgebruiker. Die moet de volgende gegevens overmaken aan het centrum:

 • de volledige chemische samenstelling van het mengsel, het veiligheidsinformatieblad, en "alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de taak van het centrum". Volgens het KB bestaat de taak van het Antigifcentrum uit het bieden van hulp aan de slachtoffers van intoxicaties, veroorzaakt door schadelijke chemische en biologische stoffen, en het treffen of bevorderen van de nodige maatregelen om dergelijke intoxicaties te voorkomen en te genezen; en
 • een 'apart formulier' met:
  • de gegevens op het etiket;
  • de contactgegevens van de persoon die het technische dossier over het mengsel bijhoudt;  eventueel een kopie van de beslissing van het Europees Chemieagentschap over een verzoek tot het gebruiken van een andere chemische naam;
  • de datum van de meest recente versie van het veiligheidsblad dat werd opgesteld in uitvoering van de Europese Reach-verordening; en
  • de datum van de meest recente kennisgeving aan het Antigifcentrum die betrekking had op dat gevaarlijke mengsel. Het KB bevat géén model van een dergelijk formulier.

De importeur of downstreamgebruiker moet een bewijs van verzending van het dossier bewaren. Het Antigifcentrum zal op zijn beurt een kopie van het 'aparte formulier' bezorgen aan de Dienst Risicobeheersing van Chemische Stoffen van de FOD Volksgezondheid. Een importeur of downstreamgebruiker die een gevaarlijk mengsel aangeeft aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, moet terzelfder tijd een eenmalige retributie van 200 euro betalen.De extra bijdrage van 400 euro voor personen die het recht op geheimhouding inroepen, wordt echter geschrapt.

We wijzen er tot slot nog even op dat er een gelijkaardige informatieplicht bestaat voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, voor biociden, en voor bepaalde cosmetica.

In werking: 9 mei 2016 (d.i. dag van publicatie in BS).

 

Bronnen

 • Koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, BS 9 mei 2016.
 • Artikel 13 van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, voor de opheffing ervan door art. 27 van het KB van 11 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisch recht van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 en van de Verordening (EG) nr. 1272/2008.
 • Aangifte van gevaarlijke mengsels, Belgisch Antigifcentrum.
 • Carine Govaert, senTRAL Nieuws - 10 mei 2016
(Bron: Attentia)
Lees meer

Belgische Drone-wetgeving van kracht

Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad de wetgeving die het gebruik van drones in het Belgische luchtruim regelt. Dat maakt dat dronebedrijven vanaf vandaag professionele vluchten mogen uitvoeren. Het gaat om het 'Koninklijk besluit met betrekk

Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad de wetgeving die het gebruik van drones in het Belgische luchtruim regelt. Dat maakt dat dronebedrijven vanaf vandaag professionele vluchten mogen uitvoeren.

Het gaat om het 'Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim'. Die breidt de wet uit 1919 op de regeling der luchtvaart aan waardoor voortaan ook onbemande vliegtuigen of RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), doorgaans ook beken als drones, mogen vliegen onder bepaalde omstandigheden.

Professionele activiteiten

De wetgeving is vooral belangrijk voor bedrijven die professioneel aan de slag willen met drones. Zij mochten tot nu toe enkel vliegen voor experimentele doeleinden maar nu kunnen ook deze spelers hun commerciële activiteiten ontwikkelen.

De wetgeving

De wetgeving zelf liet al enkele jaren op zich wachten. Een jaar geleden lagen de regels al wel in grote lijnen vast in een KB met onder meer examens voor professionele piloten. Maar het Directoraat-Generaal voor de Interne Markt van de Europese Commissie had in het najaar van 2015 nog bijkomende opmerkingen. Deze zijn terug te vinden op de website van FOD Mobiliteit.

Meer informatie

·        Publicatie in het Staatsblad

·        Vlieg veilig met je drone dankzij UniFly - Knack Datanews

·        BeUAS - De Belgische Federatie voor de Onbemande Luchtvaart

Lees meer

Strengere voorschriften voor luchtverversing in arbeidsplaatsen

Vanaf 24 april 2006 gelden er nieuwe algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen op het vlak van luchtverversing. De voorschriften zullen in de Welzijnscodex staan.

Minimumvoorschriften

Richtlijn 89/654 legt minimumvoorschriften vast die de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen moeten garanderen. De tekst werd gedeeltelijk omgezet in een KB van 10 oktober 2012. Die voorschriften vormen Titel III – Arbeidsplaatsen, Hoofdstuk I - Basiseisen in de Codex over het welzijn op het werk.

De regeling is van kracht sinds 15 november 2012. Ze is van toepassing op de werkgevers en de werknemers (en de daarmee gelijkgestelde personen) die onder de Welzijnswet van 4 augustus 1996 vallen.

Een ‘arbeidsplaats’ wordt heel ruim omschreven, maar sommige plaatsen vallen buiten het toepassingsgebied. Bijvoorbeeld: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, winningsindustrieën en vissersvaartuigen.

 

Luchtverversing

Het wijzigings-KB brengt ook duidelijkheid op het vlak van luchtverversing. De voorschriften worden deels hernomen en aangevuld:

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de werklokalen over voldoende ‘verse lucht’ – er is geen sprake meer van ‘zuivere lucht’ - beschikken, rekening houdend met de werkmethoden en de door de werknemers te leveren lichamelijke inspanningen.

Hiertoe neemt de werkgever de nodige technische of organisatorische maatregelen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen lager is dan 800 ppm, tenzij deze kan aantonen dat dit om objectieve en gegronde redenen niet mogelijk is.

In elk geval mag de CO2-concentratie in deze werklokalen nooit hoger zijn dan 1200 ppm!

De luchtverversing gebeurt op natuurlijke wijze of door middel van een luchtverversingsinstallatie. De installatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet ze ‘verse lucht’ verspreiden.

De luchtverversingsinstallatie is bovendien zo ingesteld – en dit is nieuw - dat over een werkdag de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 60% ligt, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is. De relatieve luchtvochtigheid mag tussen 35% en 70% liggen indien de werkgever aantoont dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezige personen op de arbeidsplaats.

De huidige tekst verwijst naar de ‘wetenschappelijke normen betreffende de relatieve luchtvochtigheid’. Maar het nieuwe KB legt die normen vast aangezien zo’n wetenschappelijke normen niet beschikbaar zijn, zo blijkt uit een advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Uit dat advies blijkt ook dat het begrip ‘zuivere lucht’ wordt vervangen door ‘verse lucht’ om te zorgen voor een consequent gebruik van dezelfde termen. Er werd gekozen voor ‘verse lucht’ aangezien lucht in principe nooit volledig zuiver kan zijn, zo klinkt het.

Let wel, het gaat om een verdeeld advies. De werknemersvertegenwoordigers gaven een gunstig advies, de werkgeversvertegenwoordigers een ongunstig. Hun argumenten worden opgesomd in de tekst.Zie ook : 

·        Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden, B.S., 5 november 2012 (art. 34, 35, 36 en 38)

·        Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S., 18 september 1996 (art. 4, § 1)

·        NBN EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (Volledige tekst van de norm beschikbaar)

·        NBN EN 12464 Werkplekverlichting (Volledige tekst van de norm beschikbaar)

·        Toelichting bij AREI, art. 138: Elektrische bescherming tegen de gevolgen van een spanningsdaling

Koninklijk besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden, BS 14 april 2016

 

 

Lees meer

"Veiligheid in bedrijf"

Ieder audit-aanvragend bedrijf in de Groene Sector waarbij Prevent Agri op bezoek gaat voor het uitvoeren van een veiligheidsaudit ontvangt deze sticker.

 
Een 'keurmerk' in de strikte zin van het woord kan je de Prevent Agri-sticker niet noemen. Wel een bewijs dat het bedrijf in kwestie zich bewust is van het veiligheidsverhaal en hier al dan niet al enkele stappen in genomen heeft of die zeker naar de toekomst toe nemen zal.

Vandaar ook de dubbele interpretatie van de slogan...

Lees meer