Nieuws


"Veiligheid in bedrijf"

Ieder audit-aanvragend bedrijf in de Groene Sector waarbij Prevent Agri op bezoek gaat voor het uitvoeren van een veiligheidsaudit ontvangt deze sticker.

 
Een 'keurmerk' in de strikte zin van het woord kan je de Prevent Agri-sticker niet noemen. Wel een bewijs dat het bedrijf in kwestie zich bewust is van het veiligheidsverhaal en hier al dan niet al enkele stappen in genomen heeft of die zeker naar de toekomst toe nemen zal.

Vandaar ook de dubbele interpretatie van de slogan...

Andere nieuwsberichten

Webinar: Arbeidsveiligheid in de tuinaanleg - koele minnaar of levenslange romance?

Arbeidsongevallen, beroepsziekten, controles,... termen die bij velen de haren doen rijzen, maar daarom niet minder aandacht verdienen, integendeel! Tijdens dit webinar werpen verschillende instanties een blik op arbeidsveiligheid en -gezondheid in de tuinaanleg. Met niet enkel evoluties en vaststellingen, maar ook doelgerichte oplossingen.

De link om in te schrijven op het webinar volgt snel!

Programma

  • 13h00: Welkom en inleiding - Bart Rassaerts (voorzitter Prebes Vlaams-Brabant)
  • 13h10: Beroepsziekten, arbeidsongevallen, verzwaarde risico's, preventie... in de tuinaanleg - Joeri Luts en Jocelyne Landries (Federaal agentschap voor beroepsrisico's)
  • 14h00: Controle en opvolging op het terrein van veiligheids- en gezondheidsaspecten - Christian Halsberghe (FOD WASO-Toezicht Welzijn op het werk)
  • 15h00: Ondersteuning en begeleiding naar een veiliger land- en tuinbouw en toelichting OiRA - Prevent Agri
  • 15h10: Sectorvisie - Jan Vancayzeele (AVBS)
  • 15h20: Evaluatie en Slot - Bart Rassaerts (voorzitter Prebes Vlaams-Brabant)
Lees meer

Hoe verwijder ik een asbestdak op een veilige manier?

✅Verwijder enkel golfplaten die in goede staat zijn
✅Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-masker, wegwerpoverall, handschoenen en afspoelbare schoenen)
✅Dek de onderliggende vloer of materialen af met een folie
✅Demonteer het asbestdak met de hand, zonder gebruik te maken van mechanische werktuigen
✅Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren
✅Breek het asbest niet of gooi het niet naar beneden
✅Verpak het asbest volgens de voorschriften
✅Doe de persoonlijke beschermingsmiddelen uit (het masker als laatste) en verwijder deze samen met het verpakte asbest
Lees meer

Hoe kan ik de negatieve gezondheidseffecten van uitlaatgassen van dieselmotoren verminderen?

✅Vervang oudere machines door milieuvriendelijkere varianten of machines op accu
✅Vermijd zo veel mogelijk dat dieselmotoren stationair draaien
✅Werk steeds met een afgesloten (tractor)cabine
✅Verlucht voldoende in afgesloten ruimtes zoals serres en loodsen
✅Onderhoud de machine regelmatig
✅Gebruik kwalitatieve brandstof
✅Rij economisch en plaats rijplaten indien mogelijk. Rijden op een onverharde weg verhoogt immers het brandstofverbruik en dus ook de dieselmotoremissie
✅Beperk de aanwezigheid van werknemers op plaatsen met veel dieselmotoremissie
Lees meer

Wat zijn de verplichtingen van de externe dienst op jouw bedrijf?

Je bent aangesloten bij een externe dienst en betaalt de forfaitaire bijdrage. Maar welke diensten zitten er in het basispakket en wat zijn de verplichtingen van de externe dienst?

Ieder bedrijf dat aangesloten is bij een externe dienst en een forfaitaire bijdrage levert, heeft recht op een basisdienstverlening die wettelijk vastgelegd is. Voor bedrijven van groep C of D is de externe dienst  bijgevolg wettelijk verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na aansluiting algemene informatie te verstrekken aan de werkgever die betrekking heeft op:

  • De specifieke gevaren die verbonden zijn aan de sector en/ of aan de activiteiten van de onderneming op basis van de beschikbare info
  • De aan het bedrijf verbonden goede praktijken en preventiemaatregelen, evenals praktische hulpmiddelen en tools die de werkgever kunnen helpen bij het ontwikkelen van een doeltreffend preventiebeleid
  • Info over prestaties basispakket, over beleidsadvies en hoe te raadplegen (elektronisch)
  • De werking van de elektronische inventaris

Deze info maakt deel uit van het beleidsadvies (= basisinfo)

Verder moet de externe dienst binnen 12 maanden (tariefgroep 1 en 2) of binnen 6 maanden (tariefgroep 3, 4 en 5) na aansluiten een verkennend bezoek op het bedrijf uitvoeren. Niet alleen het verkennend bezoek behoort tot de basisverplichting van de externe dienst, maar ook de periodieke opvolgingsbezoeken begeleid van een gemotiveerd beleidsadvies, concreet en op maat van de onderneming, behoren hiertoe. De minimumfrequentie van de periodieke bedrijfsbezoeken bedraagt 36 maanden (tariefgroep 1 en 2) of 24 maanden (tariefgroep 3,4 en 5).

Indien de externe dienst deze wettelijke verplichting niet nakomt, kan de werkgever de externe dienst schriftelijk in gebreke stellen. Indien de dienst in gebreke blijft om zijn prestaties alsnog uit te voeren, is de werkgever de forfaitaire minimumbijdrage niet verschuldigd. Zie ook http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41980 “Wat zit er in het basispakket voor werkgevers van groep D of C?”

Lees meer

Brandveilig (ver)bouwen

Nieuwsbrief Prevent Agri – oktober 2021

Auteurs: Prevent Agri & Geert Blancke (kapitein brandweer Oudenaarde)

Op een land- en tuinbouwbedrijf zijn (zoals in de vorige 2 nieuwsbrieven werd aangehaald) heel wat brandbare materialen aanwezig.

Wat stallenbouw betreft, gelden er sinds 15 augustus 2009 (bijlage 6) strengere regels. Zo moet er, tenzij bij afwijkende dossiers zoals bepaalde loodsen en serres, een automatische branddetectie, rook- en warmteafvoer en een alarminstallatie aanwezig zijn. Verder moet elke stal beschikken over een gunstig keuringsattest van de elektrische installatie zonder inbreuken, ouder dan 5 jaar oud.

Brandklasse

De gebouwen worden ingedeeld in drie klassen op basis van de brandbelasting (zie tabel 1). De brandbelasting is een maat voor de maximaal vrijgegeven energie bij een brand per oppervlakte-eenheid en is afhankelijk van factoren zoals de opslag van brandbare materialen, de aard van de activiteiten,...

Een stal waar bijvoorbeeld ook stro wordt opgeslagen, krijgt brandklasse C en zal aan striktere voorwaarden moeten voldoen dan een stal met brandklasse A.

Brandklasse gebouw Maximale oppervlakte van het compartiment in m² (zonder sprinklers) Maximale oppervlakte van het compartiment in m² (met sprinklers)
      A                    25 0000                      150 000
      B                    10 0000                      60 0000
      C                    5 0000                      30 0000

Tabel 1: brandklasse A, B en C

Het gebouw opdelen in verschillende compartimenten verlaagt het risico op de verspreiding van een beginnende brand drastisch. Compartimenteringswanden voor gebouwen die behoren tot de klasse A moeten een brandweerstand hebben van 1 uur – voor gebouwen klasse B en C is een brandweerstand van 2 uur vereist.

Dakisolatie kan onderbroken worden door de dakgebinten zèlf: een houten keper of een betonnen of metalen ligger. Deze onderbreking verhindert vlamoverslag naar een aangrenzend deel van de brandende isolatie. Zorg dat de isolatie op het dak volledig afgesloten en gereinigd is: openingen bieden ideale toegangsmogelijkheden voor ongedierte. Samen met stof doet dit het brandrisico en/of branduitbreiding snel toenemen.

Het is echter niet altijd mogelijk om de compartimentering overal door te trekken. In het geval van bijvoorbeeld luchtwassers, zal de brand zich nog steeds makkelijk kunnen verspreiden via de luchtkanalen. Het plaatsen van brandkleppen zal dan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn.

Verder is het verplicht om de brander voor de centrale verwarming in een aparte ruimte (stooklokaal) te plaatsen die afgesloten wordt door een branddeur. Indien de brandstof stookolie betreft moet een automatisch blusapparaat voorzien worden. De opslag van brandbare materialen in een stooklokaal (opslag van materialen, drooglokaal…) is verboden.

Het effect van compartimentering hangt echter samen met de brandweerstand van de gebruikte bouwmaterialen.

Brandweerstand bouwmaterialen

De term brandweerstand wordt gebruikt om uit te drukken hoelang een constructie-element kan voldoen aan de eisen: brandstabiliteit (R), vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I). Een bouwelement met REI60 zal zo gedurende 60 minuten de vlammen tegenhouden. De vereiste brandweerstand is afhankelijk van de klasse van het compartiment met de hoogste brandbelasting. Zo bestaat een stal met brandklasse C uit bouwelementen met een hogere brandweerstand, dan stallen met brandklasse A.

Vaak wordt PUR (polyurethaan) of PIR (Polyisocyanuraat) in combinatie met een aluminium laag gebruikt. Bij een brand zorgt reeds een beperkte hitte voor het loskomen van de aluminium laag waardoor het isolatieschuim dat zich eronder bevindt zeer snel kan ontbranden. Een snelle verspreiding van de brand via het dak is op dat moment zeer waarschijnlijk, terwijl de brandende druppels isolatie de brand kunnen verderzetten op de grond.

Om een snelle verspreiding van een dergelijke brand te voorkomen, wordt idealiter isolatiemateriaal gebruikt dat brandwerend behandeld is. Een brandbare stof wordt dan zodanig gecoat dat deze moeilijker brandt, zoals bijvoorbeeld PIR-platen waarin glasvezels zijn verwerkt. Een andere mogelijkheid is het gebruik van minerale wol (glas- of steenwol) die van oorsprong onbrandbaar is.

Bereikbaarheid hulpdiensten

Naast compartimentering binnen éénzelfde gebouw, is ook de afstand tussen verschillende gebouwen op het bedrijf belangrijk. De afstand wordt bepaald functie van de brandweerstand van de gevel, het aantal openingen, de hoogte en de lengte van de gevel. Indien mogelijk staan de verschillende gebouwen minimaal 4 tot 16 meter uit elkaar, afhankelijk van de oppervlakte aan verluchtingsopeningen, vensters… Dit zorgt ervoor dat een brand minder snel zal overslaan naar het naburige gebouw. Door deze afstand is het voor de brandweer ook makkelijker om het brandend gebouw te bereiken. Ook de opslag van materialen tussen gebouwen wordt best vermeden om diezelfde redenen.

Serres – een geval apart

Tuinbouwkassen of serres dienen net als alle andere industriegebouwen brandveilig te zijn. Toch is de brandbelasting vaak lager, waardoor er voor het kweekgedeelte gemakkelijker een afwijking op bijlage 6 kan aangevraagd worden. Dit betekent dat indien een serre niet kan voldoen aan bepaalde voorschriften, er een gelijkwaardige oplossing kan aangevraagd worden via een afwijkingsdossier.

Bekijk de afwijking op bijlage 6 - Type-oplossing voor serres en bijhorende loodsen (pdf)

Dit neemt niet weg dat ook in een serre een brand zich snel kan verspreiden door middel van de schermdoeken die opgehangen worden om de gewassen te beschermen tegen de felle zonne-instraling en om de warmte binnen te houden. Mogelijke oplossingen hier zijn het gebruik van brandvertragende en vlam-dovende schermdoeken en deze op geregelde afstanden te onderbreken.

Branddetectie

Voor stallen van klasse A met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 2 000 m2 volstaat een branddetectie-installatie met handbediende brandmelders. In alle andere gevallen moet de stal uitgerust zijn met automatische branddetectie, een alarminstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie om de verspreiding van brand en rook in het getroffen compartiment te beperken. Rook-detectoren zullen in stallen vaak een vals alarm geven vanwege het stalklimaat. Dit kan opgelost worden door de klimaatsturing van de stal, die vaak al temperatuur en luchtvochtigheid meet, te koppelen aan een alarmsysteem.

Evacuatie

Het ontwerp, de ligging van het gebouw en het aantal ontruimingswegen en uitgangen moet van die aard zijn dat iedereen zich vanop elke plaats naar een veilige omgeving kan begeven. Concreet betekent dit dat de afstand tot de (nood)uitgang maximaal 60 meter bedraagt en dat deze deur minimaal 80 cm breed is en naar buiten opendraait. Opgelet: schuifdeuren of rolpoorten worden niet aanzien als nooduitgang, tenzij er een deur in de rolpoort aanwezig is die naar buiten opendraait.

De uitgangen, ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen worden aangeduid met goed waarneembare en herkenbare signalisatie die voldoet aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Ze worden uitgerust met een veiligheidsverlichting.

Besluit

Een slim ontwerp dat rekening houdt met de brandveiligheid van het gebouw kan reeds veel problemen achteraf voorkomen. Best wordt vooraleer de werkzaamheden beginnen al eens nagedacht (met de architect) over de brandweerstand van de materialen, compartimentering, het aantal nooduitgangen en de toegankelijkheid van de gebouwen voor de hulpdiensten. Het kan zeker een optie zijn om van bij het begin je lokale brandweerzone te betrekken bij de (ver)bouwplannen. Zij kunnen je tips geven en op deze manier leren ze ook onmiddellijk het bedrijf kennen, waardoor er op het moment van een interventie geen kostbare tijd verloren gaat.

Meer info?

Lees meer

Blootstelling kwartsstof

Sinds 31 januari 2020 geldt een verstrengde regelgeving rond blootstelling aan kristallijn siliciumdioxide, beter gekend als kwartsstof. Deze stof komt vrij tijdens het slijpen, schuren, boren en zagen in steenachtige bouwmaterialen. De overheid benoemt deze stof nu expliciet als een kankerverwekkend agens.

Bepaalde beschermingsmaatregelen zijn altijd verplicht wanneer kwartsstof vrijkomt bij de bewerking van materialen, en dat sinds 17 januari van dit jaar. De nadruk ligt hier op het woord "altijd". Vroeger moest de werkgever maatregelen treffen op basis van een risicoanalyse.

Dit houdt in dat de toestellen voor de bewerking van deze materialen uitgerust moeten zijn met stofafzuiging of met een systeem dat het stof doet neerslaan met water. Als dat niet kan, dan moeten de blootgestelde werknemers een masker dragen met de hoogste beschermingsgraad, dus een FFP3-wegwerpmasker of een masker uitgerust met een P3-stoffilter.

Belangrijk: het gaat hier om alle blootgestelde werknemers, niet alleen de personen die de machines bedienen maar iedereen die zich in dezelfde ruimte of in de omgeving bevindt.

Lees meer

Is werken op een melkveebedrijf iets voor jou?

Werken in de natuur, tussen de koeien en elke dag bijleren. Een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  Klinkt dit als een job op jouw lijf geschreven? Heel wat melkveehouders hebben nood aan extra helpende handen, bekijk dus snel alle vacatures.

Het Frans-Belgische Interreg-project Cowforme maakte een promofilmpje met getuigenissen van enthousiaste arbeidskrachten om de werkgelegenheid in de melkveehouderij stimuleren.

Bekijk het promofilmpje 'Werken op een melkveebedrijf, iets voor jou?'

Lees meer

Vermoeidheid leidt tot verminderde alertheid

Dat september een drukke (oogst)maand is, moeten we jullie allicht niet vertellen. Wat je misschien niet weet is dat het ook in deze drukke tijden belangrijk is om regelmatig te pauzeren en voldoende nachtrust in te calculeren.

Vermoeidheid leidt namelijk tot aandachtsverlies en verminderde alertheid, waardoor fouten of ongevallen sneller kunnen voorkomen.
 
✅Bouw voldoende nachtrust in
✅Vraag extra hulp tijdens drukke periodes
✅Pauzeer regelmatig en wissel (eentonige) taken af
 
Lees meer

Gids 'Welzijn op het werk' - helder en handig

Heb jij ook geen idee hoe je moet beginnen aan het Welzijnsbeleid op je bedrijf? Bekijk dan zeker de heldere gids 'Welzijn op het werk'. In deze gids krijg je de basisprincipes van de verplichte wetgeving rond Welzijn op het Werk mee. Geen ellenlange wetteksten, maar 17 handige en concrete fiches helpen je stap voor stap op weg om aan het Welzijnsbeleid op jouw bedrijf te beginnen. Het gaat ondermeer over aspecten die vaak gecontroleerd worden tijdens een inspectie.

Bekijk de gids 'Welzijn op het werk' met de 17 handige fiches

Lees meer

Batterijen vormen steeds een brandgevaar, vooral tijdens het opladen. Daarom is het belangrijk om batterijen veilig op te laden:

✅ Laad batterijen enkel op in goed geventileerde ruimtes.
✅ Rook niet en werk niet met een open vlam in de nabijheid van opladende baterijen.
✅ Bewaar een perimeter van 1 meter tussen opladende batterijen en andere brandbare materialen.
✅ Lees vooraf de gebruiksaanwijzing.
✅ Laad overdag op binnen het bereik van een rookmelder en versper geen vluchtweg.
✅ Controleer de oplaadkabel en batterijen op mogelijke beschadigingen.
Lees meer

Geactualiseerde gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

De generieke gids (versie november 2021): veilig aan het werk tijdens de coronacrisis is beschikbaar. Deze gids bevat concrete en haalbare preventiemaatregelen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Checklists per sector

Door de coronacrisis moet je extra voorzichtig zijn bij de tewerkstelling van (buitenlandse) personeel. In het belang van je bedrijf, alsook van de sector, is het belangrijk en noodzakelijk om de komende periode een aantal bijkomende preventieve maatregelen en initiatieven te nemen. Het is cruciaal om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven. Met het oog op de coronapandemie geven wij jullie graag een aantal aandachtspunten mee.

In het paritair comité van de tuinbouw werd een CAO goedgekeurd die drie checklists bevat. Deze checklists zullen ook gebruikt worden bij controle door Toezicht Welzijn op het Werk.

Fiche tuinbouw

Fiche landbouw

Fiche tuinaanleg

Fiche seizoenarbeid

Fiche huisvesting

 

Affiches

De richtlijnen vermeld in het filmpje zijn eveneens opgemaakt in affichevorm: wees voorbereid en verspreid deze op strategische plaatsen op het bedrijf. De affiches bestaan in zes verschillende talen.

Hoe organiseren we ons tijdens het werk?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe houden we veilig pauze?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten in de huisvesting?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe verplaats je je naar het veld?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Waar moet je op letten bij het sorteren?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

 

Hoe fruit dunnen op een veilige manier?

Download deze affiche in het Bulgaars

Download deze affiche in het Engels

Download deze affiche in het Frans

Download deze affiche in het Pools

Download deze affiche in het Roemeens

Lees meer